Obowiązek przypisania uczniów do oddziałów

Zespół SIO przypomina o obowiązku niezwłocznego przypisania uczniów do oddziałów na bieżący rok szkolny w nowym SIO.

„W związku z powyższym, uprzejmie prosimy, aby niezwłocznie zarejestrowali Państwo w nowym SIO wszystkich uczniów oraz przypisali ich do odpowiednich oddziałów na bieżący rok szkolny 2017/2018. Uczniów można przypisywać do odpowiednich oddziałów podstawowych oraz odpowiednich oddziałów dodatkowych. W przypadku szkół muzycznych bez pionu ogólnokształcącego rejestracja oddziałów (po jednym w cyklu w jednym trybie) i tym samym możliwość przypisania do nich uczniów zostanie udostępniana w najbliższym czasie.

Ponadto uprzejmie przypominamy, że dane z nowego SIO są również pozyskiwane w celu weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz Karty Dużej Rodziny, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji tych świadczeń rodzinnych. Dlatego też, niezmiernie istotne jest, aby wszyscy uczniowie w Państwa szkołach byli zarejestrowani oraz przypisani do odpowiednich oddziałów w nowym SIO.”