• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

    Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

  • nowator@nowator.edu.pl

    tel./fax (32) 331 48 08

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
Pracownicy realizujący zadania w zakresie SIO

Mając na uwadze występujące trudności związane z obsługą nowego SIO, proponujemy indywidualne przeszkolenie pracowników powiązane z konsultacją w zakresie prawidłowej obsługi nowego systemu informacji oświatowej.

Proponowane przeszkolenie ma na celu usprawnienie pracy w systemie, a w szczególności:

  • ustalenie przyczyn występujących zakłóceń i nieprawidłowości oraz ich usunięcie,
  • uporządkowanie danych w bazie lokalnej,
  • lokalizowanie i eliminowanie błędów w rejestrowaniu i przesyłaniu danych,
  • inne wg potrzeb

Uczestnicy otrzymają bogate materiały pomocnicze, w tym na płycie CD, zawierające m.in. terminarz, przydatne procedury i wzory, oraz opis działań związanych z obsługą programu (aplikacji SIO), w tym tok postępowania w przypadkach występowania problemów związanych z nowym SIO.

Przeszkolenie prowadzimy w siedzibie zamawiającego, po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Gwarantujemy fachowość i wysoką skuteczność udzielanej pomocy. Zajęcia prowadzą informatycy specjalizujący się w obsłudze nowego SIO.

Koszt indywidualnego przeszkolenia wynosi 600 zł.

Podczas pracy z systemem komputerowym przestrzegamy restrykcji dotyczących bezpieczeństwa i poufności danych naszych Klientów

Oferowane przez nas usługi w pełni respektują obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

zgłoszenia przyjmujemy na mail nowator@nowator.edu.pl

telefonicznie lub faxem pod numerem (32) 331 48 08