• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

Celem szkolenia jest omówienie wymagań w zakresie ochrony danych osobowych zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, w zestawieniu z aktualnymi i przygotowywanymi przepisami krajowymi a także praktyczne stosowanie tych wymogów w szkołach i placówkach oświatowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają bogate materiały szkoleniowe (w tym na płycie CD) zawierające m.in. wytyczne do opracowania i wdrożenia niezbędnej dokumentacji przetwarzania danych (ew. aktualizacji).

Szczegółowa tematyka:

 • ZMIANY PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (RODO).
  2. Krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  3. Praktyczne stosowanie prawa po wejściu w życie rozporządzenia (RODO).


  1. Dane osobowe; szczególna kategoria
  2. Profilowanie i pseudonimizacja danych; ograniczenie
  3. Zbiory danych; wyodrębnianie zbiorów danych.
  4. Upoważnienia do przetwarzania danych.
  5. Naruszenie ochrony danych osobowych.


 • ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Zasada:
  • – legalności,
  • – celowości i adekwatności,
  • – merytorycznej poprawności,
  • – ograniczenia czasowego,
  • – poufności i integralności danych,
  • – rozliczalności i przejrzystości.
  1. Praktyczne stosowanie powyższych zasad w procesach przetwarzania danych
   w jednostkach oświatowych.
  2. Dopuszczalność przetwarzania danych.
  3. Nowe zasady wyrażania zgody.


 • UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 • Prawo do:

  • przejrzystości danych,
  • dostępu do danych,
  • sprostowania i usunięcia danych,
  • sprzeciwu.


 • ZADANIA ADMINISTRATORA DANYCH (kierownika jednostki)

  1. Stosowanie mechanizmów ochrony danych.
  2. Rejestrowanie czynności
  3. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych.
  4. Zabezpieczenie danych osobowych:
  5. opracowanie i praktyczne stosowanie wewnętrznej dokumentacji przetwarzania danych,
  6. wprowadzenie technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych,
  7. zapewnienie poufności, integralności, dostępności i ciągłości działania systemów przetwarzania danych.
  8. Ocena ryzyka związanego z przetwarzaniem danych i zarządzanie tym ryzykiem.


 • PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

  1. Warunki powierzenia danych osobowych.
  2. Obowiązki i odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane.


 • OCHRONA ADMINISTRACYJNA I PRAWNA

 • SKUTKI PRAWNE I FINANSOWE NARUSZENIA PRZEPISÓW; KATALOG KAR PIENIĘŻNYCH

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA UNIJNEGO

  1. Inspektor ochrony danych a administrator bezpieczeństwa informacji; status inspektora.
  2. Okoliczności wyznaczania inspektora danych; możliwość zlecania podmiotom zewnętrznym.
  3. Zadania inspektora, uprawnienia i odpowiedzialność związana z wykonywaniem obowiązków.


 • BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

  1. Zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych osobowych – rodzaje zagrożeń
   i przeciwdziałanie
   .
  2. Założenia i elementy wewnętrznej polityki bezpieczeństwa.


 • DOPASOWANIE I EW. AKTUALIZACJA stosowanego w jednostce systemu ochrony danych osobowych (w tym posiadanej dokumentacji) do nowych przepisów

 • PRZYKŁADY NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ I PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI.

 • PYTANIA I PROBLEMY UCZESTNIKÓW