OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA UNIJNEGO (RODO)

Celem szkolenia jest omówienie wymagań w zakresie ochrony danych osobowych zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, w zestawieniu
z aktualnymi i przygotowywanymi przepisami krajowymi a także praktyczne stosowanie tych wymogów w szkołach i placówkach oświatowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają bogate materiały szkoleniowe (w tym na płycie CD) zawierające m.in. wytyczne do opracowania i wdrożenia niezbędnej dokumentacji przetwarzania danych (ew. aktualizacji).

Szczegółowa tematyka:

 • ZMIANY PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (RODO).
 2. Krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 3. Praktyczne stosowanie prawa po wejściu w życie rozporządzenia (RODO).
 • WYBRANE POJĘCIA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe; szczególna kategoria
 2. Profilowanie i pseudonimizacja danych; ograniczenie
 3. Zbiory danych; wyodrębnianie zbiorów danych.
 4. Upoważnienia do przetwarzania danych.
 5. Naruszenie ochrony danych osobowych.
 • ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Zasada:
 • legalności,
 • celowości i adekwatności,
 • merytorycznej poprawności,
 • ograniczenia czasowego,
 • poufności i integralności danych,
 • rozliczalności i przejrzystości.
 1. Praktyczne stosowanie powyższych zasad w procesach przetwarzania danych
  w jednostkach oświatowych.
 2. Dopuszczalność przetwarzania danych.
 3. Nowe zasady wyrażania zgody.
 • UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Prawo do:

 • przejrzystości danych,
 • dostępu do danych,
 • sprostowania i usunięcia danych,
 • sprzeciwu.

 • ZADANIA ADMINISTRATORA DANYCH (kierownika jednostki)
 1. Stosowanie mechanizmów ochrony danych.
 2. Rejestrowanie czynności
 3. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych.
 4. Zabezpieczenie danych osobowych:
 5. opracowanie i praktyczne stosowanie wewnętrznej dokumentacji przetwarzania danych,
 6. wprowadzenie technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych,
 7. zapewnienie poufności, integralności, dostępności i ciągłości działania systemów przetwarzania danych.
 8. Ocena ryzyka związanego z przetwarzaniem danych i zarządzanie tym ryzykiem.
 • PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE
 1. Warunki powierzenia danych osobowych.
 2. Obowiązki i odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane.
 • OCHRONA ADMINISTRACYJNA I PRAWNA
 • SKUTKI PRAWNE I FINANSOWE NARUSZENIA PRZEPISÓW; KATALOG KAR PIENIĘŻNYCH
 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA UNIJNEGO
 1. Inspektor ochrony danych a administrator bezpieczeństwa informacji; status inspektora.
 2. Okoliczności wyznaczania inspektora danych; możliwość zlecania podmiotom zewnętrznym.
 3. Zadania inspektora, uprawnienia i odpowiedzialność związana z wykonywaniem obowiązków.
 • BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 1. Zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych osobowych – rodzaje zagrożeń
  i przeciwdziałanie
  .
 2. Założenia i elementy wewnętrznej polityki bezpieczeństwa.
 • DOPASOWANIE I EW. AKTUALIZACJA stosowanego w jednostce systemu ochrony danych osobowych (w tym posiadanej dokumentacji) do nowych przepisów
  – PRZYKŁADY NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ I PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI.
 • PYTANIA I PROBLEMY UCZESTNIKÓW