• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

 1. Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego:
  • uproszczone i przejrzyste ewidencjonowanie oraz szybkie i rzetelne inwentaryzowanie składników rzeczowych majątku szkolnego,
  • prowadzenie czytelnej ewidencji ilościowej,
  • przygotowanie inwentaryzacji,
  • praca komisji (zespołów) spisowych,
  • ewidencjonowanie zestawów komputerowych, meblowych i innych kłopotliwych składników,
  • ewidencja składników niskocennych i materiałów,
  • postępowanie ze składnikami ruchomymi (zbywanie, kasacja, wycena i in.),
  • znakowanie mebli i innych składników wyposażenia.
 2. Zarządzanie budynkiem
  • przestrzeganie wymogów Prawa budowlanego,
  • ochrona przeciwpożarowa,
  • wymogi bhp dotyczące pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych, urządzeń i in.
  • przeglądy techniczne, remonty,
  • prowadzenie książki obiektu budowlanego.
 3. Wynajmowanie pomieszczeń:
  • kalkulacja kosztów pod kątem umów i najmu,
  • przykładowe umowy najmu, użyczenia i in.
 4. Zasady trwałego zarządu.
 5. Zasady gospodarki finansowej:
  • nowa ustawa o finansach publicznych,
  • zasady przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
  • postępowanie z dowodami księgowymi:
   • dowody zewnętrzne i wewnętrzne,
   • obieg dokumentów,
   • sprostowania i poprawki w dokumentach,
  • obrót środkami pieniężnymi (w tym pobieranie opłat), druki ścisłego zarachowania i in.).
 6. Realizacja zamówień towarów i usług:
  • wymogi prawne i zasady praktyczne,
  • przykładowa dokumentacja zamówień pozaustawowych.
 7. Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze:
  • wymagania prawne,
  • zasady przydzielania (przykładowe normy i rozliczenia (w tym ekwiwalenty).
 8. Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora oraz pracowników w zakresie gospodarki finansowej, w tym:
  • odpowiedzialność służbowa i materialna,
  • powierzanie obowiązków i delegowanie uprawnień.

Uwaga! Ze względu na bardzo obszerną tematykę, część zagadnień zostanie omówiona skrótowo, natomiast pełna treść zostanie przedstawiona w materiałach szkoleniowych, w tym na płycie CD.

Czas szkolenia: 7 godzin dydaktycznych.