• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych obowiązków dyrektora szkoły jako pracodawcy i kierownika jednostki organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego. Przedstawione zostaną m.in. obowiązki związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników szkoły oraz zasady współpracy ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników. Szczególna uwaga poświęcona zostanie zarządzaniu czasem pracy z uwzględnieniem usprawiedliwiania nieobecności i udzielania zwolnień od pracy i występującej szczególnie często w praktyce kwestii pracy nauczycieli w dni wolne na wycieczkach i zielonych szkołach. Uczestnik szkolenia zostanie również zapoznany z zakresem obowiązków dyrektora jako organu administracji w zakresie wydawania decyzji administracyjnych oraz rozpatrywania skarg i wniosków.

Uzupełnieniem szkolenia są materiały zawierające wzory różnych pism ze stosunku pracy oraz pism administracyjnych, pomocnych w codziennej pracy dyrektora szkoły. Na załączonej płycie CD znajdą się ponadto najważniejsze akty prawne z omawianego zakresu w ich najbardziej aktualnym brzmieniu.

Prowadzący: Eugeniusz Woźniak

 1. Dyrektor szkoły jako pracodawca
  • nawiązanie, zmiana treści i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli,
  • tworzenie wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy.
 2. Współpraca ze związkami zawodowymi
  • szczególna ochrona stosunku pracy,
  • oddelegowania dla członków związków oraz zwolnienia od pracy w związku z pełnioną funkcją,
  • zakres informacji udzielanych związkom zawodowym.
 3. Zarządzanie czasem pracy pracowników
  • systemy czasu pracy,
  • usprawiedliwianie nieobecności,
  • zwolnienia od pracy (płatne, niepłatne),
  • potwierdzanie przybycia i obecności w pracy,
  • praca nauczycieli w dniach wolnych od pracy – problematyka zielonych szkół, wycieczek.
 4. Obowiązki administracyjne
  • powoływanie i odwoływanie ze stanowisk kierowniczych,
  • wydawanie decyzji administracyjnych,
  • rozpatrywanie skarg i wniosków.

Całość w/w tematyki została zawarta w materiałach szkoleniowych, w tym na płycie CD.

Czas szkolenia: 7 godzin dydaktycznych.