• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

Gospodarka finanasowa
Zasady i procedury, dyscyplina finansów publicznych, obieg dokumentów, wewnętrzna kontrola finansowa

Prowadzący: Eugeniusz Woźniak

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad gospodarki finansowej jednostek z podaniem przykładowych procedur, instrukcji i regulaminów. Przedstawienie zasad sporządzania i obiegu dokumentów finansowych (przykładowa instrukcja). Szczegółowe omówienie systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o wymogi prawne (przykładowe procedury kontrolne i ich praktyczne stosowanie).

Tematyka:

 • Aktualny stan prawny:
  • nowa Ustawa o finansach publicznych,
  • Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • inne przepisy.
 • Podstawowe zasady gospodarki finansowej wynikające z obowiązujących przepisów.
 • Przykładowe procedury gospodarcze dotyczące gromadzenia środków pieniężnych, zamówień publicznych, ewidencji i kontroli składników rzeczowych.
 • Dochody własne jednostek budżetowych:
  • tworzenie rachunków dochodów własnych,
  • źródła i przeznaczenie,
  • planowanie i sprawozdawczość,
  • dyscyplina finansów publicznych.
 • Sporządzanie i obieg dokumentów finansowych w dziedzinach:
  • gospodarowanie środkami pieniężnymi,
  • dostawy i usługi (zamówienia publiczne),
  • ewidencjonowanie i rozliczanie składników rzeczowych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe w używaniu, materiały, księgozbiór),
  • inwentaryzowanie i bieżąca kontrola stanów majątkowych,
  • dokumentacja kadrowa w powiązaniu z płacami,
  • ewidencja i kontrola czasu pracy,
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (od planu do wypłaty świadczeń),
  • przykładowa instrukcja sporządzania obiegu i kontroli dokumentów.
 • Główny księgowy – jego usytuowanie w jednostce oraz zakres uprawnień i odpowiedzialności.
 • Zasady odpowiedzialności dyrektora za całość gospodarki finansowej w jednostkach samodzielnych przy obsłudze scentralizowanej. Praktyczne sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową.
 • Kontrola wewnętrzna:
  • standardy opracowane przez Ministerstwo Finansów – procedury kontrolne,
  • praktyczne organizowanie systemu kontroli wewnętrznej,
  • przygotowanie jednostki do audytu i kontroli zewnętrznych.

Materiały szkoleniowe zawierają między innymi:

 • instrukcje i regulaminy w tym przykładowa instrukcja inwentaryzacyjna, instrukcja obiegu dokumentów, regulamin pracy, zasady i regulamin kontroli wewnętrznej,
 • zasady postępowania, procedury i wzory i dotyczące między innymi: zamówień publicznych, gospodarowania drukami ścisłego zarachowania, praktycznej likwidacji składników majątkowych i inne.

Czas szkolenia: 7 godzin dydaktycznych.