• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

Celem szkolenia jest szczegółowe, kompleksowe i praktyczne przedstawienie wszystkich istotnych zagadnień dotyczących spraw pracowniczych, w tym m.in.:

 • dokumentacji kadrowej, płacowej, bhp i innej ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych,
 • klasyfikację w/w dokumentacji zgodnie z wymogami kancelaryjnymi,
 • opis stanowiska pracownika kadr,
 • realizowanie zadań w sferze kadrowo-płacowej zgodnie z wymogami kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem w powyższych obszarach.

W trakcie zajęć są prezentowane liczne mechanizmy kontroli zarządczej, w tym zasady wynikające bezpośrednio z przepisów prawa pracy oraz szereg uregulowań i procedur wewnętrznych. Bogate materiały szkoleniowe zawierają m.in. szereg przykładów i wzorów, w tym kompletny zestaw wzorów pism kadrowych i płacowych (na płycie CD), dotyczący m.in. nawiązywania stosunku pracy, przebiegu zatrudnienia (w tym dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli) oraz zakończenia stosunku pracy.

Tematyka:

 1. Zakres spraw pracowniczych wynikających z przepisów prawa pracy.
 2. Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy, w tym:
  • rekrutacji i nawiązania stosunku pracy,
  • zawierania kolejnych umów o pracę, dokonywania zmian warunków zatrudnienia (wynagrodzenia, wymiaru zatrudnienia, czasu pracy, zakresów obowiązków – za porozumieniem stron i jednostronnie przez pracodawcę),
  • doskonalenia zawodowego,
  • udzielania urlopów i innych dni wolnych od pracy,
  • zagadnień bhp,
  • spraw związanych z zakończeniem zatrudnienia.
 3. Gromadzenie dokumentacji dotyczącej poszczególnych pracowników w teczkach akt osobowych
  • wymogi prawne,
  • szczegółowy układ teczki osobowej,
  • dokumenty wynikające z odrębnych przepisów:
   • potwierdzenie niekaralności nauczycieli i pracowników samorządowych,
   • delegowanie uprawnień (upoważnienia),
   • powierzenia obowiązków,
  • oświadczenia i zaświadczenia,
  • kopie i oryginały,
  • chronologia ułożenia dokumentów.
 4. Dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli:
  • zakres i układ dokumentów,
  • potwierdzanie zgodności kopii z oryginałem niektórych dokumentów (aktualne wymogi)
 5. Praktyczne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy.
 6. Świadczenia pracownicze, w tym odzież i obuwie robocze, środki czystości i napoje.
 7. Klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji pracowniczej zgodnie z zasadami kancelaryjnymi (zwłaszcza w zakresie obejmującym akta osobowe); prowadzenie spraw w systemie bezdziennikowym.
 8. Dokumentacja dotycząca wynagrodzeń – zakres i prowadzenie.
 9. Sporządzanie, obieg i kontrola dokumentacji kadrowej i płacowej; odpowiedzialność merytoryczna i finansowa.
 10. Ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy:
  • wymogi prawne, organizacyjne, techniczne i personalne,
  • prawo do przetwarzania danych,
  • udostępnianie danych innym osobom i podmiotom,
  • zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą, w tym bezpieczeństwo informatyczne).
 11. Kontrola zarządcza w obszarach kadrowo-płacowych; zarządzanie ryzykiem (konkretne przykłady, w tym prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
 12. Opis stanowiska pracownika kadr.

Czas szkolenia: 7 godzin dydaktycznych.

W trakcie szkolenia można nabyć publikacje wymienione w ofercie wydawniczej w cenach promocyjnych.