• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

 1. Klasyfikacja dokumentacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt
 2. Procedury kancelaryjne i archiwizacyjne

Celem warsztatów jest m.in. dokonanie analizy jednolitego rzeczowego wykazu akt ze względu na zakres i rodzaj prowadzonej dokumentacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień organizacyjnych, kadrowych, finansowo-księgowych i edukacyjnych. Zasady postępowania z dokumentacją, zawarta w instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej zostaną przedstawione w formie procedur pogrupowanych zgodnie z etapami działań kancelaryjnych. Wymienione w tytule warsztatów zasady kancelaryjne są zgodne z aktualnymi przepisami, w tym z zapisem art. 6 ust. 1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 1. Dostosowanie zasad kancelaryjnych do specyfiki jednostki, jej wielkości i realizowanych zadań statutowych.
 2. Właściwe klasyfikowanie na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt:
  • Prawidłowa interpretacja poszczególnych haseł klasyfikacyjnych.
  • Wskazanie haseł dotyczących aktualnie prowadzonych zagadnień w jednostce i ustalenie rodzaju dokumentacji (tworzącej lub nietworzącej akt spraw) oraz jej zakresu (w tym zawartości teczek aktowych).
  • Liczne przykłady klasyfikowania dokumentacji organizacyjnej, kadrowej, finansowo-gospodarczej oraz edukacyjnej.
 3. Możliwości modyfikowania wykazu akt w zależności od potrzeb jednostki.
 4. Procedury kancelaryjne:
  • Wymogi prawne związane z instrukcją kancelaryjną.
  • Tryb postępowania przy:
   1. przyjmowania i rozdzielania korespondencji, w tym poczty elektronicznej,
   2. prowadzeniu spraw (rejestracja i znakowanie, kompletowania akt),
   3. prowadzeniu dokumentacji nie tworzącej akt spraw (w tym rejestrów i ewidencji),
   4. wysyłaniu korespondencji,
   5. porządkowaniu dokumentacji przed przekazaniem do składnicy akt,
 5. Instrukcja archiwalna w praktyce:
  • Wymagania które należy stosować od zaraz.
  • Docelowe wymogi lokalowe i organizacyjne składnicy akt.
  • Porządkowanie starej dokumentacji.
  • Procedury brakowania .
 6. Racjonalność, oszczędność i celowość w stosowaniu zasad kancelaryjnych.

Czas trwania szkolenia: 7 godzin