• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

 1. Prawne zasady archiwizowania i brakowania akt;
 2. Klasyfikacja dokumentacji – kategorie archiwalne;
 3. Materiały archiwalne w jednostkach tworzących narodowy zasób archiwalny;
 4. Dokumentacja niearchiwalna – zakres i przeznaczenie;
 5. Archiwizowanie dokumentacji w jednostkach tworzących narodowy zasób archiwalny i nietworzących tego zasobu – archiwa zakładowe i składnice akt;
 6. Szczegółowe zasady postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną;
 7. Klasyfikowanie i prowadzenie dokumentacji w toku działania jednostki, zgodnie z bezdziennikowym systemem kancelaryjnym – instrukcja kancelaryjna wraz z z rzeczowym wykazem akt;
 8. Porządkowanie dokumentacji przed przekazaniem jej do składnicy akt (archiwum);
 9. Prawidłowe przekazywanie akt do składnicy (archiwum) wg spisu zdawczo-odbiorczego;
 10. Organizacja składnicy akt (archiwum), oraz ustalenie zakresu obowiązków osoby (osób) odpowiedzialnych za archiwizowanie dokumentacji – instrukcja archiwizacyjna;
 11. Właściwe przechowywanie akt w składnicy;
 12. Udostępnianie przechowywanej dokumentacji pracownikom jednostki i innym osobom.
 13. Zasady i procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 14. Pytania i problemy uczestników