• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

Celem szkolenia jest:

 • Omówienie zadań oraz podstawowej roli intendenta w systemie HACCP
 • Poznanie i umiejętność wdrożenia, nadzorowania i weryfikacji systemu HACCP
 • Omówienie podstawowych założeń dotyczących systemu bezpieczeństwa produkcji żywności HACCP opartego na 7 zasadach HACCP oraz aktualnych wymagań prawa żywnościowego
 • Umiejętność interpretowania wymagań Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius)
 • Praktyczne stosowanie wymagań systemu HACCP we własnej placówce, w tym identyfikowanie zagrożeń
 • Opracowania prawidłowej dokumentacji HACCP w zakresie działań intendenta

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu, z użyciem techniki komputerowej podczas którego omawia się zadania związane z systemem HACCP – zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. W skład materiałów szkoleniowych wchodzą przykłady oraz wzory dokumentów, w tym na płycie CD.

Szkolenie adresowane jest do osób zatrudnionych w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego na stanowisku intendenta lub mających zamiar pracować na tym stanowisku oraz pracowników, którzy w przedsiębiorstwie są odpowiedzialni za:

 1. opracowanie i wdrożenie systemu bezpieczeństwa żywności HACCP
 2. szkolenia pracowników z zasad wdrażanego systemu
 3. utrzymanie systemu bezpieczeństwa żywności HACCP 
 4. rozwój i doskonalenie systemu bezpieczeństwa żywności HACCP oraz wszystkich osób chcących podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać wiedzę na temat wymagań systemu HACCP.

Program zajęć ma charakter wykładu prowadzonego z użyciem techniki komputerowej oraz praktycznych ćwiczeń, podczas których uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności na wyżej wymieniony temat, a także uzyskają profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe oraz aktualną wersję Kodeksu Żywnościowego do wykorzystania podczas swojej pracy. Uczestnicy po zakończeniu zajęć otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Program szkolenia obejmuje:

 1. Wstęp: 
  • omówienie zakresu obowiązków intendenta
  • rola intendenta w zakresie HACCP
 2. Wymagania dotyczące HACCP: 
  • podstawowe definicje, pojęcie systemu HACCP
  • wymagania prawne w Polsce i UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności (nowe rozporządzenia tworzące tzw. – pakiet higiena)
 3. Zadania i rola intendenta w zakresie wymagań Kodeksu Żywnościowego: 
  • zakupy środków spożywczych
  • kontrola dostaw i przyjęcia towarów
  • gospodarka magazynowa
  • ustalanie jadłospisów
  • inne
 4. Zasady i etapy wdrażania HACCP: 
  • rodzaje zagrożeń i ich wpływ na jakość zdrowotną żywności
  • Ąródła zagrożeń
  • zasady i etapy wdrażania systemu HACCP
  • krytyczne punkty kontroli CCP
  • granice i tolerancje dla CCP
  • monitorowanie i działania korygujące
 5. Dokumentacja systemu HACCP: 
  • rola i skład dokumentacji HACCP
  • przegląd przykładowej dokumentacji dotyczącej HACCP wraz z przykładami rozwiązań
  • zasady nadzorowania dokumentacji i zapisów
  • optymalizacja wydatków na żywienie (średnia stawka dzienna) z zachowaniem norm żywieniowych
 6. Zakończenie: 
  • praktyczne rozwiązania problemów
  • dyskusja
  • podsumowanie

Całość w/w tematyki została zawarta w materiałach szkoleniowych, w tym na płycie CD.

Czas szkolenia: 7 godzin dydaktycznych.