• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

 • ZMIANY KARTY NAUCZYCIELA I KODEKSU PRACY
 • CZAS PRACY I WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELA
 • PRACOWNICY SAMORZĄDOWI
 • PRZECHODZENIE NA EMERYTURĘ

Celem warsztatów jest przedstawienie i analiza głównych problemów związanych z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników samorządowych, w tym wynikających z ostatnich zmian prawnych. Wszystkie zagadnienia zostaną omówione od strony praktycznej z zastosowaniem konkretnych rozwiązań. Podana niżej szczegółowa tematyka uwzględnia m.in. zagadnienia rozstrzygane przez sądy pracy oraz poruszane w trakcie konsultacji prowadzonych przez nasz Ośrodek.

Uczestnicy otrzymają bogate materiały, w tym zbiór niezbędnych przepisów, orzeczeń sądowych, wzorów dotyczących stosunku pracy oraz postępowania pracodawcy przed sądami pracy.

Szczegółowa tematyka:

 1. Prawidłowe nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielem:
  • umowa o pracę a mianowanie,
  • długość okresu zatrudnienia (czas nieokreślony, określony i zastępstwo),
  • właściwe zatrudnienie tego samego nauczyciela na różnych stanowiskach (właściwy zapis w umowie, dodatek stażowy, godziny ponadwymiarowe i in.),
  • zmiany wysokości wynagrodzenia.
 2. Zatrudnianie w zespołach szkół:
  • nowe stosunki pracy,
  • dotychczasowe umowy i mianowania,
  • zmiana z zatrudnienia w szkole (szkołach) na zatrudnienie w zespole (właściwa procedura).
 3. Urlopy wypoczynkowe w szkołach feryjnych i placówkach nieferyjnych; inne urlopy (dla poratowania zdrowia, bezpłatne, szkoleniowe).
 4. Czas pracy nauczyciela:
  • właściwe stosowanie i praktyczne wykorzystanie zapisów w Karcie Nauczyciela i w rozporządzeniu płacowym,
  • godziny ponadwymiarowe i doraĄnych zastępstw,
  • czas pracy na wycieczkach, zielonych szkołach i in.
 5. Rozwiązanie stosunku pracy:
  • przypadki,
  • uzasadnienia,
  • procedury,
  • odprawy.
 6. Pracownicy samorządowi zatrudnieni w jednostkach oświatowych:
  • status prawny,
  • ustalanie wynagrodzenia (stawki zasadnicze, dodatki stażowe i inne składniki),
  • prawidłowe zasady premiowania (przykładowy regulamin),
  • nabór i oceny kwalifikacyjne na stanowiskach urzędniczych (w tym postępowanie pracodawcy w przypadku nieskutecznego naboru),
  • ewidencjonowanie i rozliczanie urlopów,
  • godziny nadliczbowe,
  • rozwiązanie stosunku pracy (okoliczności, procedury, odprawy i in.)
 7. Przechodzenie na emerytury nauczycieli i pracowników samorządowych:
  • zasady prawne i procedury,
  • odprawy,
  • ponowne zatrudnianie emerytów,
  • uprawnienia emerytalne nauczycieli a urlopy dla poratowania zdrowia.
 8. Indywidualne problemy zgłaszane przez słuchaczy; pytania i odpowiedzi.

Całość w/w tematyki została zawarta w materiałach szkoleniowych, w tym na płycie CD.

Czas szkolenia: 7 godzin dydaktycznych.