• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

Organizacja – Ewidencja – Rozliczanie – Kontrola

Prowadzący: Eugeniusz Woźniak

Celem szkolenia jest zapoznanie z aktualnymi wymogami prawnymi dotyczącymi norm i systemów czasu pracy oraz omówienie zasad ustalania, ewidencjonowania oraz rozliczania czasu pracy (w tym urlopów i dodatkowych dni wolnych) na poszczególnych stanowiskach.

Zajęcia przeprowadzone będą metodą warsztatową z dużą ilością przykładów, praktycznych rozwiązań i ćwiczeń.

Tematyka:

 • Czas pracy w 2017 roku.
 • Wymogi prawne dotyczące czasu pracy:
  • Kodeks pracy,
  • Karta Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze.
 • Regulacje wewnętrzne – odpowiednie zapisy w regulaminie pracy, umowach i innych dokumentach.
 • Praktyczne stosowanie różnych systemów i rozkładów czasu pracy:
  • równoważny czas pracy (np. dozorcy),
  • system zadaniowy,
  • indywidualny rozkład czasu pracy,
  • skrócony tydzień pracy,
  • system weekendowy; przykładowe harmonogramy,
 • Godziny nadliczbowe   rozliczanie „w naturze” i za dodatkowym wynagrodzeniem; przykładowe wyliczenia.
 • Ustalanie, udzielanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych.
 • Udzielanie dodatkowych dni wolnych od pracy (okolicznościowych) płatnych i niepłatnych.
 • Zasady potrąceń z wynagrodzenia za: nieobecności, niepłatne dni wolne oraz za niewykonaną pracę.
 • Ewidencjonowanie czasu pracy – praktyczne stosowanie jednolitej karty ewidencji czasu pracy; przykładowa ewidencja miesięczna i rozliczenie czasu pracy z uwzględnieniem godzin nadliczbowych, urlopu, dni wolnych i innych okoliczności (np. święta, L-4) – ćwiczenia praktyczne z użyciem kart ewidencyjnych.
 • Dyscyplina finansów publicznych w zakresie rozliczania czasu pracy.
 • Bieżąca i okresowa kontrola czasu pracy (w tym zwolnień lekarskich) jako istotny element wewnętrznej kontroli finansowej.
 • Inne zagadnienia, pytania uczestników, dyskusja.

Materiały szkoleniowe zawierają między innymi wyciągi z przepisów, liczne wzory, przykłady i zestaw ćwiczeń.

Czas szkolenia: 7 godzin dydaktycznych.