• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

Tematyka:

 1. Omówienie (skrótowe) przepisów prawnych dotyczących przebiegu nauczania z uwzględnieniem ostatnich zmian:
  • ustawa o systemie oświaty,
  • liczne przepisy wykonawcze.
 2. Rekrutacja do przedszkoli i szkół w świetle aktualnych przepisów
  • zasady, procedury, dokumentacja
  • przyjmowanie i przechowywanie dokumentów składanych przy rekrutacji (w tym świadectw szkolnych).
 3. Ewidencja przebiegu nauczania
  • nowa księga ewidencji w szkołach podstawowych,
  • ewidencja w gimnazjach,
  • księga uczniów w poszczególnych rodzajach szkół.
 4. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w świetle zmienionych przepisów, obowiązek szkolny i obowiązek nauki
  • prawne zasady spełniania powyższych obowiązków,
  • powinności rodziców, dyrektorów jednostek oświatowych oraz organów prowadzących,
  • powiązanie ewidencji przebiegu nauczania z obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki,
  • właściwe procedury oraz niezbędna i prawidłowa dokumentacja (w tym informacje o spełnianiu obowiązku i zmianach, przekazywane między szkołami, organami prowadzącymi i podmiotami).
 5. Pozostała dokumentacja związana z przebiegiem nauczania
  • arkusze ocen,
  • dzienniki lekcyjne i dzienniki zajęć (nowe zasady związane z formą elektroniczną tych dokumentów, w tym odpowiednie zabezpieczenie),
  • dokumentacja związana ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (indywidualne nauczanie, indywidualny tok nauki i inne),
  • inna dokumentacja,
  • rejestry dotyczące w/w dokumentacji.
 6. Prowadzenie i kompletowanie (łączenie) dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z systemem bezdziennikowym.
 7. Świadectwa, dyplomy i legitymacje
  • zasady wydawania, ewidencjonowania i rozliczania tych dokumentów,
  • wydawanie duplikatów,
  • kopie i odpisy,
  • postępowanie ze świadectwami nieodebranymi przez uczniów i absolwentów.
 8. Poprawki i sprostowania w dokumentach.
 9. Ochrona danych osobowych zawartych w dokumentach
  • przetwarzanie danych z mocy prawa i dla dobra publicznego,
  • przypadki gdy konieczna jest zgoda osób, których dane dotyczą,
  • zabezpieczenia organizacyjne i techniczne (upoważnienia, polityka bezpieczeństwa i instrukcje zarządzania systemem informatycznym),
  • udostępnianie danych osobowych innym osobom i podmiotom.
 10. Archiwizowanie i brakowanie dokumentacji przebiegu nauczania.