• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

Dokumentacja sekretariatu szkolnego ( klasyfikacja – prowadzenie – archiwizacja i brakowanie)

 • Warsztaty mają na celu przedstawienie i utrwalenie szczegółowych, praktycznych zasad tworzenia, prowadzenia i archiwizowania dokumentacji szkolnej.
 • Zajęcia opierają się na konkretnych przykładach z użyciem licznych wzorów stosowanych w praktyce oświatowej (pisma, rejestry itp.).
 • Proponowane warsztaty są kontynuacją i rozszerzeniem dotychczas prowadzonych szkoleń KANCELARIA SZKOLNA i SEKRETARIAT SZKOLNY.

Tematyka:

 1. Klasyfikacja dokumentacji szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt – omówienie poszczególnych dziedzin z podaniem licznych przykładów:
  • możliwość wyboru wariantowego symboli i haseł klasyfikacyjnych,
  • zasady rozszerzania wykazu na kolejne stopnie podziału klasyfikacyjnego,
  • ustalanie kategorii archiwalnych w przypadkach modyfikacji wykazu akt.
 2. Zakładanie i prowadzenie teczek aktowych:
  • ustalenie zagadnień których nie prowadzi się w teczkach aktowych,
  • rejestracja spraw przy użyciu spisów spraw w zgodzie z wymogami systemu bezdziennikowego,
  • kompletowanie dokumentacji.
 3. Prowadzenie rejestrów kancelaryjnych:
  • przykłady i wzory typowych rejestrów (ewidencje, wykazy, spisy),
  • zasady prowadzenia rejestrów i ich praktyczne wykorzystanie.
 4. Optymalny obieg pism i spraw w jednostce:
  • ustalanie zasad obiegu pism i załatwiania spraw na bazie racjonalnego schematu organizacyjnego,
  • eliminowanie zbędnych czynności i skracanie czasu potrzebnego do załatwiania spraw,
  • właściwe powierzanie obowiązków i delegowanie uprawnień pracowniczych.
 5. Zasady pobierania opłat:
  • wymogi prawne (w tym dyscyplina finansów publicznych),
  • zasady pobierania opłat za wydanie DUPLIKATÓW, za żywienie, wycieczki i inne),
  • tryb i dokumentacja.
 6. Praktyczne stosowanie zasad K.p.a.:
  • tryb załatwiania „zwykłych” spraw,
  • wydawanie decyzji administracyjnych (zasady i wzory),
  • doręczanie pism i inne zagadnienia.
 7. Archiwizacja dokumentacji szkolnej:
  • przygotowanie teczek i rejestrów do przekazania do składnicy akt,
  • właściwe określenie momentu przekazania w oparciu o kategorie archiwalne,
  • sporządzenie spisów zdawczo – odbiorczych przez pracowników prowadzących akta,
  • wymogi organizacyjno – techniczne dotyczące składnicy akt i archiwum zakładowego,
  • INSTRUKCJA ARCHIWIZACYJNA,
  • ochrona dokumentacji przed zniszczeniem,
  • udostępnianie akt zgromadzonych w składnicy.
 8. BRAKOWANIE akt krok po kroku.
 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH w praktyce – wymogi prawne, zasady i niezbędna dokumentacja.