• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

Celem szkolenia jest omówienie i przedyskutowanie zmian w przepisach dotyczących zatrudniania pracowników samorządowych w szkołach, przedszkolach i innych placówkach światowych wraz z podaniem niezbędnych zasad, procedur i wzorów dotyczących praktycznego postępowania zawierania umów oraz w trakcie trwania stosunku pracy.

Tematyka:

 • Zmiany w ustawie o systemie oświaty, Ustawie o pracownikach samorządowych w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami.
 • Prawidłowe zatrudnianie pracowników administracji i obsługi na stanowiskach urzędniczych i pracowniczych.
 • Nowe rozporządzenie płacowe a regulamin wynagradzania.
 • Prawidłowe stosowanie tabel stanowisk i dodatków
 • Stanowiska w jednostkach oświaty podlegające procedurom naborowym.
 • Zasady nawiązywania stosunku pracy na stanowiskach kierowniczych, urzędniczych i pracowniczych – powiązanie przepisów Ustawy o pracownikach samorządowych z Kodeksem pracy i innymi przepisami.
 • Dodatki do wynagrodzeń, w tym dodatek stażowy.
 • Odprawy, w tym emerytalne.
 • Ustalanie innych okresów zaliczanych do uprawnień emerytalnych, nagród jubileuszowych i dodatku stażowego (praca na roli i inne).
 • Zatrudnianie pracowników w zespołach szkół – nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami – porządkowanie dotychczasowych umów.
 • Właściwy wybór formy zatrudnienia; skutki prawne i finansowe umów na czas nieokreślony i określony.
 • Udzielanie i rozliczanie w „naturze” i ekwiwalentem „nietypowych” urlopów nauczycieli i innych pracowników; prawidłowe udzielanie innych dni wolnych od pracy (płatnych i niepłatnych)
 • Plusy i minusy umów cywilno-prawnych (zlecenia i o dzieło).
 • Inne ważne zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, w tym czas pracy osób kierujących w imieniu pracodawcy zakładu pracy, ochrona danych, dokumentacja kadrowa, klasyfikacja i archiwizacja dokumentów.
 • Główne niedociągnięcia i błędy przy zawieraniu umów, rozwiązywaniu stosunku pracy, wypłacie świadczeń itp.