• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

 • Prowadzenie zagadnień oświatowych i administracyjnych zgodnie z obowiązującymi
  przepisami; Prawidłowa dokumentacja;
 • System kancelaryjny w praktyce szkolnej.

Obszerny zakres spraw oświatowych, złożona i skomplikowana dokumentacja szkolna oraz liczne zmiany przepisów, a także obowiązek stosowania systemu bezdziennikowego w jednostkach administracji publicznej, w tym w szkołach i placówkach oświatowych, stwarza szereg problemów i wątpliwości.

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych zmian prawnych oraz kompleksowe omówienie i wyjaśnienie pod kątem merytorycznym wszystkich ważnych zagadnień a także podanie wymogów związanych z prowadzeniem różnych rodzajów dokumentacji szkolnej. Zajęcia prowadzone są pod kątem praktycznym z użyciem licznych wzorów i przykładów.

Ze względu na bardzo obszerną tematykę, niektóre zagadnienia omawiane są skrótowo w trakcie zajęć, natomiast ich pełny zakres zawarty został w materiałach szkoleniowych oraz na załączonej płycie CD. Dotyczy to m.in. przykładowych instrukcji: kancelaryjnej i archiwizacyjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt dostosowanego do realiów oświatowych (zmiany prawne w tym zakresie), a także wzorów rejestrów, upoważnień i innych materiałów.

Szczegółowa tematyka zajęć

I CZĘŚĆ – ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE

 1. PROWADZENIE SPRAW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ ORAZ DOKUMENTACJA Z TYM ZWIĄZANA
  • Zmiany przepisów oświatowych (krótkie omówienie).
  • Dokumentacja przebiegu nauczania w świetle nowych przepisów – nowe rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r.
  • Bieżąca weryfikacja adresów ZAMIESZKANIA.
  • Rekrutacja, w tym przyjmowanie do szkół dzieci obcokrajowców.
  • Udzielanie przez szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
   • wymogi prawne i merytoryczne,
   • prawidłowe gromadzenie dokumentacji (indywidualne teczki),
   • prowadzenie spraw związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z wymogami systemu kancelaryjnego,
   • szczególna ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji i przetwarzanych przez jednostki oświatowe (w tym udostępnianie danych podmiotom zewnętrznym).
  • Realizacja OBOWIĄZKÓW: rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego i nauki; szczególne formy; kontrole spełniania w/w obowiązków przez szkoły (wymogi prawne i przydatne procedury).
  • Oświadczenia i zaświadczenia; wymogi prawne dotyczące oświadczeń.
  • Powiązanie dokumentacji przebiegu nauczania z nowym SIO.
  • Duplikaty świadectw i legitymacji – przykładowe PROCEDURY.
  • Zasady sporządzania odpisów i KOPII; odpisy wymagające potwierdzeń notarialnych (wymogi Kpa).
  • Postępowanie w sytuacjach konfliktowych, kontrowersyjnych i kłopotliwych, w tym:
   • odmowa podania przez rodziców istotnych danych, np. adresu, \
   • sprawdzanie tożsamości osób przychodzących do szkoły z zewnątrz,
   • żądania udostępniania informacji o jednostce, w tym danych osobowych osobom postronnym,
   • wynoszenie dokumentacji szkolnej poza teren jednostki.
 2. PROBLEMY ZWIĄZANE Z REORGANIZACJĄ SZKÓŁ I PLACÓWEK
  • Prowadzenie spraw oraz dokumentacji w szkołach:
   • wygaszanych,
   • przekształcanych,
   • nowo tworzonych, w tym:
    • księgi ewidencji, księgi uczniów,
    • arkusze ocen,
    • świadectwa szkolne,
    • legitymacje.
  • Stosowanie pieczęci (w tym urzędowych).
  • Wydawanie duplikatów i zaświadczeń.
  • Sprawy związane ze stosunkiem pracy (w tym dokumentacja pracownicza).
  • Przygotowanie dokumentacji likwidowanych szkół do przekazania, zgodnie z wymogami Prawa oświatowego:
   • arkusze ocen – kuratoria oświaty,
   • pozostała dokumentacja – w uzgodnieniu z organami prowadzącymi.
 3. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM ADMINISTRACYJNYM
  • Prowadzenie spraw związanych z decyzjami administracyjnymi; przykłady i wzory.
  • Sprawy wymagające zakładania METRYK SPRAW – przykłady.
  • Zasady doręczeń pism, terminy i inne ważne zagadnienia Kpa.
 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
  • Przypadki wymagające uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Zasady udostępniania danych innym podmiotom i osobom.
  • Dokumentacja ochrony danych osobowych – podstawa prawna i zasady tworzenia.
  • Rejestracja zbiorów w GIODO.

II CZĘŚĆ – PROCEDURY KANCELARYJNE

 1. BEZDZIENNIKOWY SYSTEM KANCELARYJNY
  • Wymogi systemu bezdziennikowego (skrót).
  • Postępowanie z otrzymywaną i wysyłaną korespondencją.
  • Przykładowa klasyfikacja prowadzonej dokumentacji edukacyjnej, kadrowej i inn.
  • Zagadnienia wymagające prowadzenia spisów spraw, znakowania pism i stosowania innych procedur związanych z dokumentacją TWORZĄCĄ AKTA SPRAW.
  • Dokumentacja NIETWORZĄCA AKT SPRAW:
   • odmienne zasady prowadzenia:
    • dokumentacji pracowniczej (w tym teczek akt osobowych),
    • dokumentacji przebiegu nauczania (z wyłączeniem indywidualnych teczek pomocy psychologiczno
    • pedagogicznej, spraw związanych z wydawaniem duplikatów, decyzji administracyjnych, kontaktów z rodzicami).
  • Udzielanie upoważnień – dwa rodzaje rejestrów oraz ich zakresy.
 2. OCHRONA PROWADZONEJ DOKUMENTACJI
  • Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z aktualnymi przepisami:
   • procedury archiwizacyjne (w tym przykładowa instrukcja),
   • brakowanie dokumentacji kategorii B i Bc,
   • minimalne wymagania w tym zakresie wynikające z problemów lokalowych i personalnych.
  • Zabezpieczenie i ochrona dokumentacji bieżącej – wymogi techniczne i organizacyjne.
  • ODTWARZANIE ZNISZCZONEJ BĄDŹ ZAGUBIONEJ DOKUMENTACJI.
  • PYTANIA I PROBLEMY UCZESTNIKÓW – przesyłane drogą mailową przed szkoleniem, zadawane w trakcie zajęć i po ich zakończeniu.