Prowadzenie dokumentacji szkolnej związanej z przebiegiem nauczania po zmianach przepisów

Tematyka:

  1. Omówienie (skrótowe) przepisów prawnych dotyczących przebiegu nauczania z uwzględnieniem ostatnich zmian:
    • ustawa o systemie oświaty,
    • liczne przepisy wykonawcze.
  2. Rekrutacja do przedszkoli i szkół w świetle aktualnych przepisów
    • zasady, procedury, dokumentacja
    • przyjmowanie i przechowywanie dokumentów składanych przy rekrutacji (w tym świadectw szkolnych).
  3. Ewidencja przebiegu nauczania
    • nowa księga ewidencji w szkołach podstawowych,
    • ewidencja w gimnazjach,
    • księga uczniów w poszczególnych rodzajach szkół.
  4. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w świetle zmienionych przepisów, obowiązek szkolny i obowiązek nauki
    • prawne zasady spełniania powyższych obowiązków,
    • powinności rodziców, dyrektorów jednostek oświatowych oraz organów prowadzących,
    • powiązanie ewidencji przebiegu nauczania z obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki,
    • właściwe procedury oraz niezbędna i prawidłowa dokumentacja (w tym informacje o spełnianiu obowiązku i zmianach, przekazywane między szkołami, organami prowadzącymi i podmiotami).
  5. Pozostała dokumentacja związana z przebiegiem nauczania
    • arkusze ocen,
    • dzienniki lekcyjne i dzienniki zajęć (nowe zasady związane z formą elektroniczną tych dokumentów, w tym odpowiednie zabezpieczenie),
    • dokumentacja związana ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (indywidualne nauczanie, indywidualny tok nauki i inne),
    • inna dokumentacja,
    • rejestry dotyczące w/w dokumentacji.
  6. Prowadzenie i kompletowanie (łączenie) dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z systemem bezdziennikowym.
  7. Świadectwa, dyplomy i legitymacje
    • zasady wydawania, ewidencjonowania i rozliczania tych dokumentów,
    • wydawanie duplikatów,
    • kopie i odpisy,
    • postępowanie ze świadectwami nieodebranymi przez uczniów i absolwentów.
  8. Poprawki i sprostowania w dokumentach.
  9. Ochrona danych osobowych zawartych w dokumentach
    • przetwarzanie danych z mocy prawa i dla dobra publicznego,
    • przypadki gdy konieczna jest zgoda osób, których dane dotyczą,
    • zabezpieczenia organizacyjne i techniczne (upoważnienia, polityka bezpieczeństwa i instrukcje zarządzania systemem informatycznym),
    • udostępnianie danych osobowych innym osobom i podmiotom.
  10. Archiwizowanie i brakowanie dokumentacji przebiegu nauczania.