Zapraszamy Państwa do udziału w naszych szkoleniach, które organizujemy w następujących miastach:

Obsługa zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej


Obsługa zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Z początkiem nowego roku szkolnego 2016/2017 MEN wdrożył bardzo poważnie zmiany dotyczące struktury oraz obsługi aplikacji zmodernizowanego SIO. Oprócz modyfikacji sfery wizualnej, aplikację wyposażono w dodatkowe funkcje umożliwiające bardziej efektywne zarządzanie danymi w bazach lokalnych. Informujemy iż wchodzi w życie nowe rozporządzenie MEN z dnia 29 lipca 2016 zmieniające zakres oraz terminy przekazywania niektórych danych dziedzinowych do bazy danych SIO. W celu uniknięcia problemów z obsługą zmodernizowanego SIO, z jakimi musieliście się Państwo zmierzyć w pracy z poprzednią wersją aplikacji SIO zachęcamy do skorzystania z oferty naszego Ośrodka. 

Należy wziąć również po uwagę fakt, iż w bieżącym roku kończy się okres dwutorowego funkcjonowania starego i nowego SIO, co oznacza że w tym czasie koniecznie trzeba uporządkować bazy lokalne i przygotować się do prawidłowego przekazywania danych do systemu centralnego. 

Proponowane szkolenie warsztatowe ma na celu omówienie, w oparciu o poszczególne formularze aplikacji nowego SIO, wszystkich istotnych zagadnień i wyjaśnienie występujących problemów dotyczących rejestracji, modyfikacji i przesyłania danych. 

W trakcie zajęć zostanie przedstawiona obsługa aktualnej aplikacji w oparciu o prezentację komputerową oraz będą omówione sposoby unikania występujących problemów (zwłaszcza natury technicznej). 

Zajęcia poprowadzą: 
EUGENIUSZ WONIAK - dyrektor Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, współautor publikacji: "OBSŁUGA NOWEGO SYSTEMU INFORMACJI OśWIATOWEJ", 
KAMIL GAŁAZKA - informatyk, specjalista w zakresie obsługi nowego SIO.

Uczestnicy otrzymają bogate materiały pomocnicze, w tym na płycie CD, zawierające m.in. terminarz, przydatne procedury i wzory, oraz opis działań związanych z obsługą programu (aplikacji SIO), w tym tok postępowania w przypadkach występowania problemów związanych z nowym SIO.

 

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA:

 1. Omówienie zmian w wyglądzie, strukturze i funkcjonowaniu poszczególnych formularzy aktualnej aplikacji. 
 2. Nowe funkcje: 
  • Możliwość importu danych identyfikacyjnych ucznia i nauczyciela z pliku CSV, oraz ich ewentualna modyfikacja. 
  • Wprowadzenie filtrów ułatwiających wyszukiwanie zarejestrowanych uczniów. 
  • Redukcja działań w panelach komunikacyjnych. 
  • Zmodyfikowanie oraz uporządkowanie strefy dla zalogowanych. 
  • Planowane dalsze usprawnienia. 
 3. Zakłócenia w funkcjonowaniu bazy lokalnej i ich usuwanie. 
 4. Zasady przesyłania danych do systemu centralnego, oraz rozwiązywanie problemów z tym związanych. 
 5. Porządkowanie danych w panelu komunikacyjnym. 
 6. Praktyczne wykorzystanie raportów potwierdzających przesyłane dane. 
 7. Nowe terminy przesyłania poszczególnych danych dziedzinowych.
 8. Właściwe określenie modułu PODMIOT jako podstawa dalszej rejestracji: 
  • Problemy wynikające z nieprawidłowej rejestracji danych w RSPO i ich usuwanie. 
  • Zasady prawidłowej rejestracja oddziałów, w tym właściwa kolejność działań: oddziały podstawowe, oddziały dodatkowe (zajęcia dodatkowe), zmiana specyfiki oddziałów w roku szkolnym, procedura likwidacji oddziałów.
 9. Porządkowanie danych dotyczących poprzedniego roku szkolnego.
 10. Postępowanie w przypadkach problemów z weryfikacją danych identyfikacyjnych: 
  • Importowanie i modyfikacja danych identyfikacyjnych. 
  • Prawdopodobne przyczyny nieweryfikowania danych identyfikacyjnych. 
  • Możliwość czasowej rejestracji danych identyfikacyjnych bez weryfikacji. 
 11. Prawidłowe zakończenie roku szkolnego w module UCZEŃ: 
  • Dane dziedzinowe ucznia związane z zakończeniem roku szkolnego: ukończenie szkoły, uzyskanie promocji. 
  • Rejestracja i modyfikacja danych ucznia w trakcie roku szkolnego: zakończenie uczęszczania (w tym przejście do innej szkoły), przejście do innego oddziału, 
  • Uczeń w oddziale przedszkolnym: rejestracja uczęszczania, przejście do klasy pierwszej w tej samej szkole, ewentualne odroczenie. 
 12. Zadania związane z rozpoczęciem roku szkolnego w module UCZEŃ: 
  • Rejestracja nowych uczniów w szkole. 
  • Rozpoczęcie uczęszczania. 
  • Przypisanie uczniów do oddziałów. 
  • Rejestracja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 
  • Właściwa kolejność rejestrowania danych dziedzinowych ucznia.
 13. Rozwiązywanie problemów z rejestracją orzeczeń/opinii PP-P w szkołach i placówkach. 
 14. Uczeń w poradni psychologiczno - pedagogicznej: 
  • Zakres danych rejestrowanych w PPP. 
  • Przestrzeganie ustalonych terminów przesyłania danych o wydawanych orzeczeniach i opiniach.
 15. Wpływ zarejestrowanych i przesłanych danych do systemu centralnego na wysokoœć subwencji oœwiatowej.
 16. Rejestracja i modyfikacja danych w module NAUCZYCIEL, w szczególności: zatrudnienie, obowiązki, wynagrodzenia, nieobecności. 
 17. Rejestracja i modyfikacja danych w szkołach prowadzonych przez innych ministrów (w tym artystycznych), w szkołach przy podmiotach leczniczych, szkołach dla dorosłych, bursach i internatach oraz innych placówkach.
 18. Rejestracja, modyfikacja oraz terminy przekazywania danych zbiorczych. 
 19. Zakres danych wysyłanych i pozyskiwanych przez jednostki samorządowe i zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół.
 20. Rozwiązywanie problemów związanych z przekazywaniem danych. 
 21. Ustawowy nadzór MEN i organów prowadzących w zakresie kompletności i terminowości przekazywanych danych do systemu centralnego.
 22. Pytania i problemy zgłaszane indywidualnie przez uczestników.

UWAGA: Ze względu na obszerną i złożoną tematykę, część opracowanych zagadnień, w tym zakresy lokalnych baz danych oraz procedury i wzory, zawarte zostały na załączonej płycie CD. Pytania dotyczące obsługi nowego SIO można przesyłać na adres e-mail przed szkoleniem.

 
W Serwisie

Zarządzanie nieruchomością

 • trwały zarząd
 • wymagania prawne
 • zasady praktyczne
Kontakt | Mapa strony | Copyright 2010 Nowator. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!