Obsługa Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

 

Szczegółowa tematyka:

 

Cz. I. Omówienie zmodernizowanej aplikacji SIO

 1. Omówienie zmian w wyglądzie, strukturze i funkcjonowaniu poszczególnych formularzy aktualnej aplikacji.
 2. Nowe funkcje:
  • Możliwość importu danych identyfikacyjnych ucznia i nauczyciela z pliku CSV, oraz ich ewentualna modyfikacja.
  • Wprowadzenie filtrów ułatwiających wyszukiwanie zarejestrowanych uczniów.
  • Redukcja działań w panelach komunikacyjnych.
  • Zmodyfikowanie oraz uporządkowanie strefy dla zalogowanych.
  • Planowane dalsze zmiany.
 3. Zakłócenia w funkcjonowaniu bazy lokalnej i ich usuwanie.
 4. Zasady przesyłania danych do systemu centralnego.
 5. Porządkowanie danych w panelu komunikacyjnym.
 6. Praktyczne wykorzystanie raportów potwierdzających przesyłane dane.
 7. Nowe terminy przesyłania poszczególnych danych dziedzinowych.
 8. Właściwe określenie modułu podmiot, jako podstawa dalszej rejestracji:
  • Zasady prawidłowej rejestracji oddziałów; procedury oraz właściwa kolejność działań:
   • oddziały podstawowe,
   • oddziały dodatkowe (zajęcia dodatkowe),
   • zmiana specyfiki oddziałów w roku szkolnym,
   • procedura likwidacji oddziałów.
 9. Porządkowanie danych dotyczących poprzedniego roku szkolnego.
 10. Weryfikacja danych identyfikacyjnych:
  • Importowanie i modyfikacja danych identyfikacyjnych.
  • Prawdopodobne przyczyny nieweryfikowania danych identyfikacyjnych.
  • Możliwość czasowej rejestracji danych identyfikacyjnych bez weryfikacji.
 11. Prawidłowe zakończenie roku szkolnego w module uczeń:
  • Dane dziedzinowe ucznia związane z zakończeniem roku szkolnego:
   • Ukończenie szkoły,
   • Uzyskanie promocji.
  • Rejestracja i modyfikacja danych ucznia w trakcie roku szkolnego:
   • Zakończenie uczęszczania (w tym przejście do innej szkoły),
   • Przejście do innego oddziału,
  • Uczeń w oddziale przedszkolnym:
   • Rejestracja uczęszczania,
   • Przejście do klasy pierwszej w tej samej szkole,
   • Ewentualne odroczenie.
 12. Zadania związane z rozpoczęciem roku szkolnego w module uczeń:
  • Rejestracja nowych uczniów w szkole.
  • Rozpoczęcie uczęszczania.
  • Przypisanie uczniów do oddziałów.
  • Rejestracja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
  • Właściwa kolejność rejestrowania danych dziedzinowych ucznia.
 13. Rejestracja orzeczeń/opinii PP-P w szkołach i placówkach; występujące trudności i ich usuwanie.
 14. Uczeń w poradni psychologiczno - pedagogicznej:
  • Zakres danych rejestrowanych w PPP.
  • Przestrzeganie ustalonych terminów przesyłania danych o wydawanych orzeczeniach i opiniach.
 15. Wpływ zarejestrowanych i przesłanych danych do systemu centralnego na wysokość subwencji oświatowej.
 16. Rejestracja i modyfikacja danych w module nauczyciel, w szczególności:
  • Zatrudnienie,
  • Obowiązki,
  • Wynagrodzenia,
  • Nieobecności.
 17. Rejestracja i modyfikacja danych w szkołach prowadzonych przez innych ministrów (w tym artystycznych), w szkołach przy podmiotach leczniczych, szkołach dla dorosłych, bursach i internatach oraz innych placówkach.
 18. Rejestracja, modyfikacja oraz terminy przekazywania danych zbiorczych.
 19. Zakres danych wysyłanych i pozyskiwanych przez jednostki samorządowe i zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół.
 20. Ustawowy nadzór MEN i organów prowadzących w zakresie kompletności i terminowości przekazywanych danych do systemu centralnego.
 21. Pytania i problemy zgłaszane indywidualnie przez uczestników.

 

Cz. II. Występujące problemy i ich usuwanie.

 1. Kłopoty z rejestracją danych przez szkoły i placówki związane z nieprawidłowościami w RSPO.
 2. Zagrożenia związane z obsługą bazy lokalnej na kilku stanowiskach.
 3. Problemy dotyczące nadawania i cofania uprawnień.
 4. Błędy powstałe przy importowaniu danych.
 5. Problemy z odzyskiwaniem bazy danych z systemu centralnego
 6. Problemy występujące przy tworzeniu i usuwaniu oddziałów podstawowych i dodatkowych.
 7. Kłopoty z weryfikacją danych identyfikacyjnych uczniów i nauczycieli.
 8. Niemożność rejestracji ucznia w szkole.
 9. Problemy z przypisywaniem uczniów do oddziałów oraz rejestracją innych danych dziedzinowych (w tym języki obce).
 10. Problemy związane z właściwym określeniem spełniania obowiązków; rocznego przygotowania szkolnego i obowiązku szkolnego.
 11. Problemy związane z wymiarem zatrudnienia i określaniem obowiązków nauczyciela.
 12. Kłopoty z właściwą rejestracją danych o awansie zawodowym.
 13. Problemy z rejestracją nieobecności nauczyciela.
 14. Kłopoty związane z rejestracją wynagrodzeń i ich powiązania z nieobecnością.
 15. Problemy wynikające z nieprawidłowego przesyłania danych przez panel komunikacyjny.
 16. Problemy dotyczące rejestracji, modyfikacji oraz przesyłania danych dziedzinowych.

UWAGA: Ze względu na obszerną i złożoną tematykę, część opracowanych zagadnień, w tym zakresy lokalnych baz danych oraz procedury i wzory, zawarte zostały na załączonej płycie CD. Pytania dotyczące obsługi nowego SIO można przesyłać na adres e-mail przed szkoleniem.

 
W Serwisie

Zarządzanie nieruchomością

 • trwały zarząd
 • wymagania prawne
 • zasady praktyczne
Kontakt | Mapa strony | Copyright 2010 Nowator. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!