Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zasad i procedur związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. Problem staje się coraz bardziej istotny w świetle przepisów nowej ustawy o systemie informacji oświatowej. Z tego względu tematyka szkolenia obejmuje również zagadnienia związane z opracowaniem, udostępnianiem i ochroną zbiorów danych SIO zawierających dane osobowe.

Szkolenie prowadzi Eugeniusz Woźniak -  dyrektor Ośrodka NOWATOR, autor wielu publikacji, w tym "Zasady kancelaryjne w jednostkach organizacyjnych oświaty, pomocy społecznej i in.".

Uczestnicy otrzymają bogate materiały szkoleniowe zawierające m.in. przykładową Dokumentację Przetwarzania Danych, w tym przykładową ramową Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, a także przydatne procedury i wzory.

 

Tematyka:

 Zasady gromadzenia, dalszego przetwarzania i ochrony danych uczniów, rodziców oraz pracowników

 1. Wymogi ustawowe.
 2. Dopuszczalność przetwarzania danych - art. 23:
  • zgoda osoby, której dane dotyczą,
  • żądanie danych na podstawie przepisów prawa,
  • w sprawach związanych z rekrutacją pracowników i realizacją umów,
  • dla dobra publicznego.
 3. Przetwarzanie danych określonych przepisami prawa:
  • zbieranie i gromadzenie danych na poszczególnych etapach, w tym przy rekrutacji,
  • prowadzenie dokumentacji:
   • przebiegu nauczania (zwłaszcza zakres danych o uczniach i rodzicach)
   • związanej ze stosunkiem pracy,
  • szczególny sposób prowadzenia pracy i ochrona zbiorów zawierających dane wrażliwe:
   • dotyczące udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
   • związane z udzielaniem pomocy materialnej uczniom,
   • warunkujących pomoc materialną z zfśs.

 

Kiedy należy żądać podania danych osobowych a kiedy wymagana jest zgoda osób, których dane dotyczą

 1. Uściślenie przypadków, gdy konieczne jest uzyskanie zgody osób, których dane dotyczą.
 2. Zakres danych możliwych do publikacji na stronach internetowych lub w mediach.
 3. Uzyskiwanie zgody w praktyce:
  • szczegółowość zgody,
  • rozwiązania przykładowe.
 4. Ryzyko związane z udzielaniem zgody w przypadkach, gdy nie jest ona wymagana.
 5. Konsekwencje prawne związane z przetwarzaniem danych bez zgody, gdy jest ona wymagana.

 

Obowiązki i odpowiedzialność administratorów danych i osób przetwarzających dane

 1. Obowiązki administratorów danych:
  • szczegółowe określenie polityki bezpieczeństwa (zakres, wymagania lokalowe, techniczne i inne),
  • przeszkolenie osób przetwarzających dane i upoważnienie tych osób do przetwarzania zgodnie z art. 37 ustawy,
  • ewidencja osób upoważnionych (zakres i właściwe zabezpieczenie),
  • zabezpieczenie organizacyjne i techniczne gwarantujące należytą ochronę danych.
 2. Obowiązki osób przetwarzających dane wynikające z przepisów ustawy oraz wymogów zawartych w regulacjach wewnętrznych.
 3. Odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów.

 

Udostępnianie danych innym osobom i podmiotom

 1. Udostępnianie danych osobowych innym osobom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 2. Zasady udostępniania danych osobom reprezentującym uprawnione organy i instytucje:
  • upoważnienia zawierające zakres danych,
  • legitymacje i inne dokumenty.
 3. Przekazywanie danych o uczniach i pracownikach do organów nadrzędnych.

 

Dokumentacja związana z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Zakres i treść:
  • Polityki bezpieczeństwa,
  • Instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
 2. Procedury wdrożeniowe dokumentacji. 

 

Dane osobowe (identyfikacyjne) zawarte w zbiorach nowej ustawy o systemie informacji oświatowej - ich opracowanie, gromadzenie i ochrona

 1. Zakresy zbiorów identyfikacyjnych.
 2. Odpowiednie opracowanie (w tym pod względem prawnym) zbiorów danych osobowych.
 3. Zabezpieczenie (ochrona) zbiorów
 4. Udostępnianie danych SIO innym osobom i podmiotom.

 

Czas szkolenia: 7 godzin dydaktycznych.

 

 
W Serwisie

Zarządzanie nieruchomością

 • trwały zarząd
 • wymagania prawne
 • zasady praktyczne
Kontakt | Mapa strony | Copyright 2010 Nowator. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!