Prowadzenie spraw kadrowych i innych związanych ze stosunkiem pracy

 

Celem szkolenia jest szczegółowe, kompleksowe i praktyczne przedstawienie wszystkich istotnych zagadnień dotyczących spraw pracowniczych, w tym m.in.: 

W trakcie zajęć są prezentowane liczne mechanizmy kontroli zarządczej, w tym zasady wynikające bezpośrednio z przepisów prawa pracy oraz szereg uregulowań i procedur wewnętrznych. Bogate materiały szkoleniowe zawierają m.in. szereg przykładów i wzorów, w tym kompletny zestaw wzorów pism kadrowych i płacowych (na płycie CD), dotyczący m.in. nawiązywania stosunku pracy, przebiegu zatrudnienia (w tym dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli) oraz zakończenia stosunku pracy.

Tematyka:

 1. Zakres spraw pracowniczych wynikających z przepisów prawa pracy.
 2. Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy, w tym:
  • rekrutacji i nawiązania stosunku pracy,
  • zawierania kolejnych umów o pracę, dokonywania zmian warunków zatrudnienia (wynagrodzenia, wymiaru zatrudnienia, czasu pracy, zakresów obowiązków - za porozumieniem stron i jednostronnie przez pracodawcę),
  • doskonalenia zawodowego,
  • udzielania urlopów i innych dni wolnych od pracy,
  • zagadnień bhp,
  • spraw związanych z zakończeniem zatrudnienia.
 3. Gromadzenie dokumentacji dotyczącej poszczególnych pracowników w teczkach akt osobowych
  • wymogi prawne,
  • szczegółowy układ teczki osobowej,
  • dokumenty wynikające z odrębnych przepisów:
   • potwierdzenie niekaralności nauczycieli i pracowników samorządowych,
   • delegowanie uprawnień (upoważnienia),
   • powierzenia obowiązków,
  • oświadczenia i zaświadczenia,
  • kopie i oryginały,
  • chronologia ułożenia dokumentów.
 4. Dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli:
  • zakres i układ dokumentów,
  • potwierdzanie zgodności kopii z oryginałem niektórych dokumentów (aktualne wymogi)
 5. Praktyczne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy.
 6. Świadczenia pracownicze, w tym odzież i obuwie robocze, środki czystości i napoje.
 7. Klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji pracowniczej zgodnie z zasadami kancelaryjnymi (zwłaszcza w zakresie obejmującym akta osobowe); prowadzenie spraw w systemie bezdziennikowym.
 8. Dokumentacja dotycząca wynagrodzeń - zakres i prowadzenie.
 9. Sporządzanie, obieg i kontrola dokumentacji kadrowej i płacowej; odpowiedzialność merytoryczna i finansowa.
 10. Ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy:
  • wymogi prawne, organizacyjne, techniczne i personalne,
  • prawo do przetwarzania danych,
  • udostępnianie danych innym osobom i podmiotom,
  • zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą, w tym bezpieczeństwo informatyczne).
 11. Kontrola zarządcza w obszarach kadrowo-płacowych; zarządzanie ryzykiem (konkretne przykłady, w tym prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
 12. Opis stanowiska pracownika kadr.

Czas szkolenia: 7 godzin dydaktycznych.

W trakcie szkolenia można nabyć publikacje wymienione w ofercie wydawniczej w cenach promocyjnych.

 

 
W Serwisie

Zarządzanie nieruchomością

 • trwały zarząd
 • wymagania prawne
 • zasady praktyczne
Kontakt | Mapa strony | Copyright 2010 Nowator. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!