Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych


Poniżej przedstawiamy program szkoleń dla NAUCZYCIELI (rad pedagogicznych), w tym dotyczących praktycznego stosowania przepisów związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz inną działalnością statutową. 

Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:


1. Planowanie pracy wychowawczej.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Głównym celm jest uświadomienie nauczycielom poszczególnych przedmiotów ich roli jako wychowawców swoich uczniów, a także zapoznanie nauczycieli z możliwościami rozpoznawania potrzeb wychowawczych uczniów i z planowaniem oddziaływań wychowawczych. 

Tematyka:

 1. Wychowanie jako proces zaplanowany i celowy.
 2. Różnica między wychowaniem, socjalizacją i akulturacją.
 3. Aksjologia celów wychowawczych.
 4. Szkoła jako środowisko wychowawcze.
 5. Różnorodność oddziaływań wychowawczych w zależności od wieku uczniów i od środowiska.
 6. Rola współpracy z rodzicami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

2. Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Główny cel: zapoznanie ze skutecznymi metodami komunikacji interpersonalnej w środowisku szkolnym, szczególnie w kontaktach z rodzicami uczniów i wychowanków.

Tematyka:

 1. Nauczyciel jako dydaktyk i jako wychowawca.
 2. Techniki rozwiązywania konfliktów.
 3. Kryteria doboru metod przydatnych w pracy wychowawczej.
 4. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia.

3. Stop agresji.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli i rodziców. Główny cel: lokalizację przypadków i źródeł agresji w społecznościach ludzkich oraz metod radzenia sobie z tym zjawiskiem.

Tematyka:

 1. Definicja przemocy, rozpoznawanie zachowań agresywnych.
 2. Przyczyny agresji i rodzaje przemocy.
 3. Teoria przymuszającego wpływu społecznego.
 4. Profilaktyka w zwalczaniu agresji w środowiskach szkolnych.

4. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Szkolenie kierowane jest do pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych. 

Tematyka:

 1. Procedury udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznych. 
 2. Rola i funkcje wychowawców klas oraz pozostałych nauczycieli w diagnozowaniu i realizowaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych. 
 3. Zasady prowadzenia dokumentacji (przykładowe wzory)

5. Przemoc domowa wobec ucznia - symptomy i sposoby interwencji dostępne nauczycielowi.

Celem proponowanego szkolenia jest dostarczenie nauczycielowi i wychowawcy, przydatnych w praktyce szkolnej, podstawowych sposobów identyfikowania zjawiska przemocy domowej wobec uczniów. Szkolenie ma dać odpowiedź na pytanie jak rozpoznawać występowanie przemocy domowej, jakie są czynniki zwiększające ryzyko jej występowania , a przede wszystkim w jaki sposób przeciwdziałać znęcaniu się nad dzieckiem. 

Każdy uczestnik otrzyma zestaw materiałów szkoleniowych, zawierający wykaz symptomów mogących świadczyć o przemocy domowej, schemat rozmowy z ofiarą przemocy oraz zasady organizowania w szkole pomocy dzieciom krzywdzonym.


6. Komunikacja interpersonalna w szkole

Szkolenie adresowane jest do wszystkich nauczycieli i wychowawców, którzy chcieliby dowiedzieć się jak usprawnić swoje porozumiewanie się z uczniami, ich rodzicami oraz całym personelem szkolnym. 


7. Stres w pracy nauczyciela

Nauczyciele należą do grup zawodowych najbardziej narażonych na działanie i skutki stresu zawodowego. Stan ten spowodowany jest zmianami wynikającymi z reformy systemu edukacji, koniecznością dostosowywania się do nowych zadań, a także zmianami technik zdobywania i przesyłania informacji. 


8. Eliminowanie zagrożeń współczesnej szkoły, w tym:

 1. Reagowanie w sytuacjach kryzysowych.
 2. Podstawowe wymogi w zakresie ochrony p.poż., bhp i inne.
 3. Plany ewakuacyjne i inne.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych


9. Emisja głosu

Głos to podstawowe narzędzie pracy nauczyciela. Intensywne wieloletnie mówienie, bez odpowiedniego przygotowania lub treningu, może zakończyć się uszkodzeniem a nawet utratą głosu.

Warsztaty z zakresu emisji głosu pozwalają zapobiegać problemom i schorzeniom narządów artykulacyjnych, dzięki uświadomieniu uczestnikom zasad funkcjonowania głosu, wykształceniu prawidłowych nawyków mówienia poprzez naukę prawidłowego oddychania, fonacji i artykulacji. Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli ze sposobami poprawienia jakości i komfortu pracy głosem tak, by mogli posługiwać się tym podstawowym narzędziem pracy bez wysiłku i zmęczenia głosowego. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe zawierające opisy samodzielnego treningu w zakresie emisji głosu.


10. Pierwsza pomoc przedmedyczna 

Celem szkolenia jest praktyczne ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. W trakcie szkolenia szczególny nacisk położony będzie na konkretny instruktaż, pozorację zdarzeń i ćwiczenia z wykorzystaniem fantomów. Podczas zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej. Na zakończenie szkolenia, po ich zaliczeniu uzyskać można będzie zaświadczenie o odbyciu szkolenia z pierwszej pomocy - z wyszczególnionym programem kursu. 

Forma, czas i liczba uczestników: szkolenie zostanie przeprowadzone metodą warsztatową w oparciu liczne ćwiczenia praktyczne, w przewidywanym czasie trzech godzin (2 x 1.5 godz.). W związku z formą szkolenia proponowana liczba uczestników to około 30 osób. 


WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE dotyczące działalności statutowej  szkoły i placówki oświatowej


11. Kodeks postępowania administracyjnego

 1. Decyzje administracyjne.
 2. Postępowanie administracyjne dotyczące obowiązku przedszkolnego, szkolnego i obowiązku nauki.
 3. Doręczenia.
 4. Terminy.

12. Kodeks cywilny

 1. Zasady ogólne.
 2. Ochrona dóbr osobistych.
 3. Inne zagadnienia.

13. Karta Nauczyciela

 1. Czas pracy nauczycieli, w tym inne czynności i zajęcia związane z działalnością statutową szkoły.
 2. Godziny ponadwymiarowe, doraźne zastępstwa i godziny dodatkowe.
 3. Urlopy i dni wolne od pracy.
 4. Odpowiedzialność dyscyplinarna.
 5. Ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego.

14. Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych w szkolnictwie

 1. Przeznaczenie środków zfśs.
 2. Osoby uprawnione.
 3. Kryteria socjalne i zasady udzielania pomocy merytorycznej.

15. Udział w działalności gospodarczej jednostki

 1. Dbałość o mienie szkolne: odpowiedzialność służbowa i materialna.
 2. Udział w inwentaryzacjach.
 3. Pobieranie opłat od rodziców i uczniów.
 4. Powierzanie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej.

16. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania

 1. Ewidencja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 2. Arkusze ocen, dzienniki; inna dokumentacja.
 3. Sprostowania błędów i oczywistych omyłek w dokumentacji szkolnej.
 4. Zabezpieczenie dokumentacji w trakcie pracy i po jej zakończeniu (archiwizacja).

17. Ochrona danych w praktyce szkolnej

 1. Dopuszczalność przetwarzania danych.
 2. Zasady udostępniania danych innym osobom i podmiotom.
 3. Zabezpieczanie organizacyjne i techniczne danych osobowych.
 4. Dokumentacja ochrony danych osobowych

Terminy i miejsce SZKOLEŃ do uzgodnienia 
Osoby bądź placówki zainteresowane zorganizowaniem szkolenia bądź warsztatów prosimy o kontakt z naszym Ośrodkiem.

 

 
W Serwisie

Zarządzanie nieruchomością

 • trwały zarząd
 • wymagania prawne
 • zasady praktyczne
Kontakt | Mapa strony | Copyright 2010 Nowator. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!