formularz zgłoszenia na szkolenie
 
Zasady kancelaryjne

Postępowanie urzędowe w każdej jednostce wiąże się z dokumentacją, która powinna być prowadzona zgodnie z przepisami prawa. 

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w art. 6 nakazuje zapewnić tej dokumentacji odpowiednią ewidencję, przechowywanie oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem, bąź utratą, w sposób odzwierciedlający przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw

Zasady te powinny być określone odpowiednimi procedurami wewnętrznymi, zawartymi w instrukcji kancelaryjnej, jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji archiwalnej

Ustęp 2 w/w art. 6 ustawy od dnia 1 stycznia b.r. narzuca wymóg zatwierdzenia powyższych dokumentów w archiwum państwowym przez każdego kierownika jednostki, z wyjątkiem organów samorządowych (gmin, powiatów i województw).

Oferujemy instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcję archiwalną dostosowaną do specyfiki jednostki. Zapewniamy również niezbędne szkolenia i konsultacje zapewniające wdrożenie systemu bezdziennikowego.
 Nowa Publikacja
 • Obsługa Nowego Systemu Informacji Oświatowej - Poradnik dla administratorów baz lokalnych SIO
 Kontrola Zarządcza
 Biuletyn Oświatowy
 
Ochrona Danych Osobowych
Zgodnie z treścią art. 36 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych ma obowiązek posiadać dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych. Dokumentację stanowi polityka bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

 

OFERUJEMY

opracowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych zgodnie ze specyfiką jednostki (na podstawie przesłanej ankiety).
Dokumentacja zawiera:
 1. politykę bezpieczeństwa,
 2. instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
 
Kontrola Zarządcza
Oferujemy Poradnik dla kadry kierowniczej Kontrola Zarządcza w jednostce oraz opracowaną kompleksowo Dokumentację Systemu Kontroli Zarządczej.
Zgodnie ze standardami kontroli zarządczej każda jednostka sektora finansów publicznych powinna posiadać uporządkowany zbiór procedur wewnętrznych, instrukcji, wytycznych, zakresów obowiązków, upoważnień i innych dokumentów wewnętrznych stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej.

Dokumentacja Systemu Kontroli Zarządczej

 • Mechanizmy kontrolne (regulaminy, instrukcje, zasady i procedury wewnętrzne)
 • Praktyczne zasady i przykłady: 
  • zarządzania ryzykiem,
  • monitorowania systemu i samooceny
 • Wzorcowe kwestionariusze identyfikacji ryzyka, 
 • Zestaw przykładowych ankiet do samooceny 
Szkolenia Internetowe
Publikacje Fachowe
 • Zgodne z obowiązującymi przepisami
 • Szczegółowe omówienie zagadnień
 • Opracowane przez fachowców z praktyką
 • Materiały pomocnicze na CD

Biuletyn Oświatowy jest ogólnopolskim miesięcznikiem informacyjno - doradczym wydawanym od maja 1999 roku. Jego głównym celem jest wspieranie kadry kierowniczej i pracowników administracyjno - gospodarczych w takich obszarach jak kadry i płace, gospodarka finansowa, organizacja i zarządzanie, żywienie zbiorowe, administrowanie obiektami, innowacje. Na łamach Biuletynu Oświatowego publikujemy również ciekawe i oryginalne (autorskie) teksty nauczycieli, dyrektorów i innych osób pragnących spopularyzować własne rozwiązania i projekty. 

Wiodąca tematyka w roku 2015:

 • System Informacji Oświatowej bez tajemnic, na bieżąco omawiamy i wyjaśniamy:
  • podstawowe zasady i wymogi prawne związane z prowadzeniem baz lokalnych SIO,
  • działania związane z rozpoczęciem oraz zakończeniem zajęć edukacyjno - wychowawczych,
  • prawidłowe wprowadzanie danych nauczyciela i ucznia,
  • problemy związane z funkcjonowaniem bazy lokalnej oraz ich rozwiązywanie,
  • zasady odzyskiwania danych gromadzonych w bazach lokalnych SIO,
  • inne problemy i zagadnienia związane z funkcjonowaniem SIO.
Jako jedyna placówka tego typu w Polsce prowadzimy szeroko zakrojone doradztwo z zakresu SIO - dla naszych klientów - nieodpłatnie!
Aby ułatwić Państwu kontakty z naszą firmą uruchomiliśmy usługę polegającą na wysyłaniu do zarejestrowanych użytkowników bieżących informacji. Dzięki dodaniu swojego adresu do listy mailingowej będą Państwo otrzymywali wszystkie informacje o organizowanych przez naszą firmę szkoleniach czy też nowościach wydawniczych bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.
e-mail:    akcja:
`
 
W Serwisie

Zarządzanie nieruchomością

 • trwały zarząd
 • wymagania prawne
 • zasady praktyczne


Kontakt | Mapa strony | Copyright 2010 Nowator. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!