• 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 1C/709

    Centrum Szkoleń i Doradztwa

  • nowator@nowator.edu.pl

    tel. (32) 331 48 08, 503 118 282

Usługa Inspektora ochrony danych osobowych


Zgodnie z treścią artykułu 37 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oferujemy wykonanie zadań inspektora ochrony danych w szkołach i placówkach oświatowych.

Będąc niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli dysponujemy kadrą pracowniczą posiadającą niezbędne kwalifikacje do realizacji zadań inspektora ochrony danych, w tym dwóch informatyków specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa legitymujących się certyfikatami ukończenia specjalistycznego kursu inspektorów ochrony danych.

Nasza placówka funkcjonuje od ponad dwudziestu lat, prowadząc przez cały okres intensywną działalność edukacyjną i doradczą w środowisku oświatowym na terenie całego kraju.

Prowadzone w tym czasie szkolenia w zakresie m.in. oświatowego prawa pracy, kancelarii szkolnej, zarządzania (w tym kontroli zarządczej), ochrony danych osobowych a także systemu informacji oświatowej, pozwoliły nam zdobyć bogatą wiedzę i doświadczenie na temat funkcjonowania jednostek oświatowych, co może być bardzo przydatne w realizacji zadań inspektora ochrony danych.

Proponowaną wyżej usługę zamierzamy zorganizować w następujący sposób (plan ramowy):

1. W pierwszej fazie nasi przedstawiciele przeprowadzą spotkania informacyjne z kierownictwem i pracownikami obsługiwanych jednostek organizacyjnych, po którym dokonany zostanie przegląd całego środowiska zawodowego pod kątem zakresu przetwarzanych danych osobowych, sposobu przetwarzania, stosownych zabezpieczeń i innych istotnych zagadnień. Podjęte będą również działania w kierunku weryfikacji i uzupełnienia posiadanej przez jednostkę dokumentacji przetwarzania danych. Zebrane zostaną także niezbędne informacje do przygotowania rejestru czynności przetwarzania danych oraz do zarządzania ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych. W trakcie pobytu w szkole lub placówce będą prowadzone bieżące konsultacje dla dyrekcji i zainteresowanych pracowników.

2. Po powrocie do naszej Firmy, oddelegowani przedstawiciele poprawią i uzupełnią niezbędną dokumentację oraz będą w dalszym kontakcie telefonicznym i e-mailowym zarówno z kierownictwem jak i pracownikami obsługiwanych jednostek.

3. Po okresie półrocznym od pierwszego pobytu planowany jest ponowny przyjazd do obsługiwanych jednostek i przeprowadzenie w nich oceny zastosowanych rozwiązań, a także działań weryfikacyjnych i wspomagających zgodnie z życzeniem kierownictwa i postulatami merytorycznych pracowników.

4. Dalsze działania naszych specjalistów w obsługiwanych jednostkach będą realizowane w kolejnych latach w odstępach sześciomiesięcznych.

5. W przypadkach wyjątkowych i szczególnych (np. poważne naruszenie bezpieczeństwa danych zapewniamy niezwłoczne wsparcie (w tym z możliwością niezwłocznego przyjazdu do jednostki).

6. Poza zagadnieniami wymienionymi powyżej, zobowiązujemy się, w razie konieczności, do realizacji dodatkowych obowiązków związanych z ochroną danych osobowych nieujętych w przedstawionej ofercie.

Cena proponowanej usługi ustalana jest indywidualnie (koszt jest zależny m.in. od wielkości obsługiwanych jednostek).

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.