• 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 1C/703

    Centrum Szkoleń i Doradztwa

  • nowator@nowator.edu.pl

    tel. (32) 331 48 08, 503 118 282

Zamówienia publiczne dla szkół – nowa ustawa

Program szkolenia Założenia ogólne: zasady udzielania zamówień, analiza potrzeb i wymagań Zamawiającego, plan postępowań o udzielenie zamówień. Przygotowanie i analiza SWZ i OPiW. Podstawy wykluczenia z postępowania. Warunki zamówienia a warunki udziału w postępowaniu. Sposoby oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Formułowanie i analiza treści umów o zamówienie publiczne. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Odstąpienie od […]

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – 10.06.2019 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO: Udostępnienie nowych PKD dla placówek MOW, MOS, SOSW Dla MOS, MOW i SOSW, w których kształcenie odbywa się w jednej z poniżej wymienionych szkół: szkole podstawowej specjalnej, szkole ponadpodstawowej specjalnej, odpowiednim dla tych ośrodków będzie kod PKD właściwy […]