• 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 1C/709

  Centrum Szkoleń i Doradztwa

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel. (32) 331 48 08, 503 118 282

Aktualnie uruchomiliśmy szkolenia internetowe, tematyka szkoleń pokrywa się z tematyką szkoleń prowadzonych w sposób tradycyjny.

Z tematyką szkoleń można zapoznać się po kliknięciu w temat szkolenia:

EWIDENCJONOWANIE I INWENTARYZOWANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH
CZYTELNA I WYGODNA EWIDENCJA MAJĄTKOWA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SŁUŻBOWA I MATERIALNA ORAZ WYNIKAJĄCY Z NIEJ BIEŻĄCY NADZÓR
SPRAWNA I WIARYGODNA INWENTARYZACJA
Celem warsztatów jest szczegółowe i fachowe omówienie wszelkich zagadnień i problemów związanych z gospodarowaniem składnikami rzeczowymi majątku jednostki oraz podanie praktycznych rozwiązań, przykładów i wzorów pozwalających na poprawne i sprawne ewidencjonowanie, nadzorowanie i inwentaryzowanie środków trwałych, wyposażenia oraz innych składników majątkowych

Szkolenie prowadzi Eugeniusz WoĽniak autor wielu publikacji, w tym cieszącej się dużą popularnością “Zarządzanie Majątkiem Oświatowym.”

Szczegółowa tematyka:

Aktualne przepisy dotyczące gospodarki majątkowej.
Podział środków trwałych i innych składników rzeczowych wg kryteriów wartości i sposobu ewidencjonowania (przyjętych zasad).
Możliwość znacznych ułatwień w ewidencjonowaniu majątku wynikająca z obowiązujących przepisów.
Rodzaje i zasady ewidencji:
środków trwałych (konto 011),
pozostałych środków trwałych w używaniu:
ilościowo – wartościowa (konto 013, 014,020) oraz ilościowa,
Ewidencjonowanie sprzętu komputerowego, zestawów meblowych i in.
Praktyczne przekształcenie ewidencji majątkowej (rozdzielenie zawartości dotychczasowych ksiąg inwentarzowych na ewidencję ilościowo – wartościową i ilościową).
Znakowanie mebli i pozostałego wyposażenia.
Rodzaje i terminy inwentaryzacji.
Optymalne zasady inwentaryzowania składników majątkowych i wynikające z tego korzyści (przykładowa instrukcja inwentaryzacyjna):
tworzenie i praca komisji (zespołów) inwentaryzacyjnych,
spisy z natury w praktyce (przygotowanie – organizacja – dokumentacja),
rozliczanie inwentaryzacji.
Praktyczne zasady kasacji środków trwałych i innych składników.
Umorzenia i ulepszenia środków trwałych (w tym zestawów komputerowych).
Nadzór nad majątkiem:
odpowiedzialność kierownika jednostki,
odpowiedzialność materialna pracowników (teoria i praktyka),
kontrola służbowa i wewnętrzna gospodarki majątkowej (bieżący nadzór i kontrola stanów ilościowych wyposażenia).
Wynajmowanie i użyczanie pomieszczeń i mienia (przykładowe umowy, kalkulacje kosztów i in.).
Dyscyplina finansów publicznych przy dokonywaniu zakupów, urządzeń, sprzętów i materiałów.
Całość w/w tematyki została zawarta w materiałach szkoleniowych, w tym na płycie CD.

Czas szkolenia: 7 godzin dydaktycznych.

KIEROWNIK GOSPODARCZY
 1. Kierownik gospodarczy – zakres obowiązków; opis stanowiska.
  Znajomość przepisów prawnych, zasad i procedur niezbędnych do prowadzenia spraw gospodarczych.
 2. Gospodarowanie składnikami rzeczowymi:
  1. umarzanie, amortyzowanie, ewidencjonowanie składników rzeczowych,
   prowadzenie ewidencji ilościowej i ilościowo-wartościowej – przykładowe wzory,
  2. Ogólne zasady inwentaryzowania majątku – instrukcja inwentaryzacyjna
 3. Postępowania ze składnikami rzeczowymi majątku ruchomego (ustalanie wartości, zbywanie, kasacja i in.)
 4. Administrowanie nieruchomością:
  1. zasady trwałego zarządu,
  2. administrowanie budynkiem:
   przestrzeganie wymogów Prawa budowlanego,
   ochrona przeciwpożarowa i wymogi bhp dotyczące dróg ewakuacyjnych, pomieszczeń, urządzeń i in.
   przeglądy techniczne, remonty; prowadzenie książki obiektu budowlanego.
   przykładowe umowy najmu, użyczenia i in.
 5. Zasady gospodarki finansowej (nowa ustawa o finansach publicznych); dyscyplina finansów publicznych.
 6. Zamawianie towarów i usług po zmianie ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2021 r.: planowanie zamówień, opis przedmiotu zamówienia, zamówienia pozaustawowe
 7. Kierowanie pracą personelu adm. – gosp. (wybrane przepisy kodeksu pracy dot. obowiązków pracodawcy i pracownika, a także dot. czasu pracy).
 8. Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze: wymagania prawne; zasady przydzielania.
 9. Zasady gospodarki magazynowej (instrukcja magazynowa).
 10. Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora oraz pracowników w zakresie gospodarki finansowej, w tym:
  1. odpowiedzialność służbowa i materialna,
  2. powierzanie obowiązków i delegowanie uprawnień;
 11. Pytania i odpowiedzi
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Szkolenie jest skierowane do pracowników placówek oświatowych zajmujących się zamówieniami publicznymi.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom usystematyzowanej wiedzy z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami udzielania zamówień publicznych w placówkach oświatowych.

Szkolenie poprowadzi dr Michał Koszowski – radca prawny, specjalizujący się w prawie administracyjnym i regulacji działalności gospodarczej.

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca akademicki i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, prowadzący zajęcia dla studentów, uczestników studiów podyplomowych, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej.

 1. Założenia ogólne: zasady udzielania zamówień, analiza potrzeb i wymagań Zamawiającego, plan postępowań o udzielenie zamówień.
 2. Przygotowanie i analiza SWZ i OPiW.
 3. Podstawy wykluczenia z postępowania.
 4. Warunki zamówienia a warunki udziału w postępowaniu.
 5. Sposoby oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
 6. Formułowanie i analiza treści umów o zamówienie publiczne.
 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 8. Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie.
 9. Pisma w toku postępowania i środki ochrony prawnej.
 10. Kontrola udzielenia zamówienia i dokumentowanie postępowań.
 11. Pytania uczestników

Uwaga:

Ze względu na obszerność omawianych zagadnień, część z nich zostanie przekazana uczestnikom szkolenia w pełnym brzmieniu w ramach materiałów dodatkowych po zakończeniu szkolenia. Dotyczy to głównie przepisów prawnych a także instrukcji, regulaminów oraz wzorów.

Zagadnienia te zostaną omówione skrótowo w trakcie zajęć.


Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną na adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl z podaniem danych do faktury (nazwa placówki (osoby), adres, NIP płatnika) oraz do zaświadczenia (imię i nazwisko osoby biorącej udział w szkoleniu.