• 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 1C/703

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

Aktualnie uruchomiliśmy szkolenia internetowe, tematyka szkoleń pokrywa się z tematyką szkoleń prowadzonych w sposób tradycyjny.

Z tematyką szkoleń można zapoznać się po kliknięciu w temat szkolenia:

EWIDENCJONOWANIE I INWENTARYZOWANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH
CZYTELNA I WYGODNA EWIDENCJA MAJĄTKOWA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SŁUŻBOWA I MATERIALNA ORAZ WYNIKAJĄCY Z NIEJ BIEŻĄCY NADZÓR
SPRAWNA I WIARYGODNA INWENTARYZACJA
Celem warsztatów jest szczegółowe i fachowe omówienie wszelkich zagadnień i problemów związanych z gospodarowaniem składnikami rzeczowymi majątku jednostki oraz podanie praktycznych rozwiązań, przykładów i wzorów pozwalających na poprawne i sprawne ewidencjonowanie, nadzorowanie i inwentaryzowanie środków trwałych, wyposażenia oraz innych składników majątkowych

Szkolenie prowadzi Eugeniusz WoĽniak autor wielu publikacji, w tym cieszącej się dużą popularnością “Zarządzanie Majątkiem Oświatowym.”

Szczegółowa tematyka:

Aktualne przepisy dotyczące gospodarki majątkowej.
Podział środków trwałych i innych składników rzeczowych wg kryteriów wartości i sposobu ewidencjonowania (przyjętych zasad).
Możliwość znacznych ułatwień w ewidencjonowaniu majątku wynikająca z obowiązujących przepisów.
Rodzaje i zasady ewidencji:
środków trwałych (konto 011),
pozostałych środków trwałych w używaniu:
ilościowo – wartościowa (konto 013, 014,020) oraz ilościowa,
Ewidencjonowanie sprzętu komputerowego, zestawów meblowych i in.
Praktyczne przekształcenie ewidencji majątkowej (rozdzielenie zawartości dotychczasowych ksiąg inwentarzowych na ewidencję ilościowo – wartościową i ilościową).
Znakowanie mebli i pozostałego wyposażenia.
Rodzaje i terminy inwentaryzacji.
Optymalne zasady inwentaryzowania składników majątkowych i wynikające z tego korzyści (przykładowa instrukcja inwentaryzacyjna):
tworzenie i praca komisji (zespołów) inwentaryzacyjnych,
spisy z natury w praktyce (przygotowanie – organizacja – dokumentacja),
rozliczanie inwentaryzacji.
Praktyczne zasady kasacji środków trwałych i innych składników.
Umorzenia i ulepszenia środków trwałych (w tym zestawów komputerowych).
Nadzór nad majątkiem:
odpowiedzialność kierownika jednostki,
odpowiedzialność materialna pracowników (teoria i praktyka),
kontrola służbowa i wewnętrzna gospodarki majątkowej (bieżący nadzór i kontrola stanów ilościowych wyposażenia).
Wynajmowanie i użyczanie pomieszczeń i mienia (przykładowe umowy, kalkulacje kosztów i in.).
Dyscyplina finansów publicznych przy dokonywaniu zakupów, urządzeń, sprzętów i materiałów.
Całość w/w tematyki została zawarta w materiałach szkoleniowych, w tym na płycie CD.

Czas szkolenia: 7 godzin dydaktycznych.

KIEROWNIK GOSPODARCZY
Kierownik gospodarczy – zakres obowiązków; opis stanowiska.
Znajomość przepisów prawnych, zasad i procedur niezbędnych do prowadzenia spraw gospodarczych.
Gospodarowanie składnikami rzeczowymi:
umarzanie, amortyzowanie, ewidencjonowanie składników rzeczowych,
prowadzenie ewidencji ilościowej i ilościowo-wartościowej – przykładowe wzory,
podział majątku trwałego wg rodzaju i wartości,
Ogólne zasady inwentaryzowania majątku – instrukcja inwentaryzacyjna
Zasady postępowania ze składnikami rzeczowymi majątku ruchomego (ustalanie wartości, zbywanie, kasacja i in.)
Administrowanie nieruchomością:
zasady trwałego zarządu,
zarządzanie budynkiem:
przestrzeganie wymogów Prawa budowlanego,
ochrona przeciwpożarowa i wymogi bhp dotyczące dróg ewakuacyjnych, pomieszczeń, urządzeń i in.
przeglądy techniczne, remonty; prowadzenie książki obiektu budowlanego.
przykładowe umowy najmu, użyczenia i in.
Zasady gospodarki finansowej (nowa ustawa o finansach publicznych); dyscyplina finansów publicznych.
Zamawianie towarów i usług
planowanie zamówień, opis przedmiotu zamówienia, zamówienia pozaustawowe ,
Kierowanie pracą personelu adm. – gosp. (wybrane przepisy kodeksu pracy dot. obowiązków pracodawcy i pracownika, a także dot. czasu pracy).
Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze: wymagania prawne; zasady przydzielania.
Zasady gospodarki magazynowej (instrukcja magazynowa).
Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora oraz pracowników w zakresie gospodarki finansowej, w tym:
odpowiedzialność służbowa i materialna,
powierzanie obowiązków i delegowanie uprawnień.


Szkolenia prowadzone są w trzech modułach:


 • ZAGADNIENIA TEORETYCZNE (przepisy i zasady) 
 • OPRACOWANE MATERIAŁY SZKOLENIOWE 
 • PROCEDURY, INSTRUKCJE, WZORY

Przewidywany czas trwania każdego ze szkoleń – 2 – 4 tygodnie.

 • Każdy uczestnik otrzymuje drogą mailową bogate materiały szkoleniowe, w tym opracowane tematycznie przepisy prawne, obowiązujące procedury, instrukcje i regulaminy.
 • Realizacja kolejnych modułów następuje po potwierdzeniu przyswojenia poprzednich materiałów odrębnie przez każdego uczestnika.
 • Udział w szkoleniach jest potwierdzany stosownym zaświadczeniem.
 • Cena jednego szkolenia – 150 zł netto (w przypadku udziału w większej liczbie szkoleń, przewidujemy atrakcyjne rabaty).

Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną na adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl z podaniem danych do faktury (nazwa placówki (osoby), adres, NIP płatnika) oraz do zaświadczenia (imię i nazwisko osoby biorącej udział w szkoleniu oraz data i miejsce urodzenia tej osoby)