• 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 1C/709

  Centrum Szkoleń i Doradztwa

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel. (32) 331 48 08, 503 118 282

Oferujemy następującą pomoc w zakresie prawa pracy:
  Redagowanie pism ze stosunku pracy - cena 50 zł/szt.
  – Nawiązanie stosunku pracy (umowa o pracę, mianowanie)
  – Zmiana treści stosunku pracy (porozumienie, wypowiedzenie zmieniające, aneksy do umowy o pracę)
  – Rozwiązanie stosunku pracy (wszystkie rodzaje)
  – Ograniczenie, uzupełnianie etatu przez nauczyciela
  – Przeniesienie nauczyciela
  – Urlopy (bezpłatne, wypoczynkowe, szkoleniowe, etc.)
  – Inne
  Redagowanie i opiniowanie regulaminów i innych przepisów wewnątrzzakładowych (redagowanie - 100 zł/szt., opiniowanie 50 zł/szt.
  – Regulaminy pracy,
  – wynagradzania,
  – premiowania,
  – przyznawania nagród
  – Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  – inne

  Pomoc w redagowaniu pism procesowych - cena 70 zł/szt.
  – Pozew i odpowiedź na pozew (również w postępowaniu uproszczonym),
  – Pisma procesowe w toku procesu, ugody sądowe i pozasądowe,
  – Apelacja i zażalenie, odpowiedź na apelację,