• 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 1C/709

  Centrum Szkoleń i Doradztwa

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel. (32) 331 48 08, 503 118 282


Bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe w szkołach i placówkach oświatowych (zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Zobacz szczegóły szkolenia

Procedury i zasady postępowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych oraz zewnętrznych fizycznych i cyfrowych zagrożeń, związanych z:

– terroryzmem, zagrożeniami technicznymi i wywołanymi siłami natury,
– przemocą i agresją wśród uczniów oraz spożywaniem środków psychoaktywnych i narkotyków,
– cyberprzemocą i innymi zagrożeniami w sieci, m.in. w social mediach,
– zalecane działania w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.


Cyberbezpieczeństwo w szkołach i placówkach oświatowych dla rad pedagogicznych

Zobacz szczegóły szkolenia

Gwałtowny rozwój programów służących do zbierania informacji na temat pracy placówki oświatowej (SIO, dzienniki elektroniczne, ePUAP, programy kadrowo – płacowe itp.) powinien pociągać za sobą odpowiednie zabezpieczenia zarówno techniczne, jak i organizacyjne. Zdecydowana większość ataków odbywa się za pomocą sztuczek socjotechnicznych, polegających na próbie szantażu lub podszycia się pod inną osobę. Próbom oszukania pracownika możemy przeciwdziałać jedynie poprzez skuteczne i uświadamiające szkolenia na temat kierunków i sposobów ataków na szkolny system obiegu informacji. Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia bezpieczeństwa związane z RODO.


System Informacji Oświatowej – warsztaty, procedury i bezpieczeństwo danych

Zobacz szczegóły szkolenia

Celem szkolenia jest wzrost kompetencji kadry w obszarze obsługi Systemu Informacji Oświatowej i podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa informacyjnego podczas wprowadzania danych. Zwracamy także uwagę na bezpieczeństwo informacji pod kątem RODO

Bogate doświadczenie nabyte przez nas w trakcie licznych szkoleń, audytów oraz konsultacji, pomoże Państwu w wyjaśnieniu i praktycznym rozwiązaniu problemów technicznych i merytorycznych, związanych z obsługą SIO i występujących w trakcie codziennej pracy.


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po zmianach ustawowych

Zobacz szczegóły szkolenia

Dnia 21 lutego 2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wprowadzającą m.in. zmiany w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustawa aktualnie czeka na podpis Prezydenta. Zmiany te wynikają z wymagań RODO i są niezwykle istotne dla prawidłowego przyznawania świadczeń socjalnych. Celem szkolenia jest omówienie zasad administrowania Funduszem z uwzględnieniem w/w zmian. Zajęcia są prowadzone pod kątem praktycznym z uwzględnieniem specyfiki oświatowej.
Zajęcia prowadzi mgr EUGENIUSZ WOŹNIAK – dyrektor CDKO NOWATOR, wieloletni praktyk w zakresie zarządzania oświatą, autor wielu publikacji, m.in. „ADMINISTROWANIE ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOŁACH I INNYCH JEDNOSTKACH”.


Ochrona danych osobowych (RODO) w szkole i placówce oświatowej

Zobacz szczegóły szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, która ułatwi przystosowanie procesów przetwarzania  danych  osobowych  w szkole lub  placówce oświatowej  do  wymogów  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w sprawie ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Treści szkolenia uwzględniają również najnowsze zmiany, które weszły w życie 4 maja 2019 r.


Obowiązki Administratora Systemu Informatycznego (ASI) w placówce oświatowej

Zobacz szczegóły szkolenia

Osoba pełniącą funkcję administratora systemów informatycznych (ASI) powinna przede wszystkim posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie IT ale również być na bieżąco w temacie nowych zagrożeń oraz pojawiających się na rynku rozwiązań w tematyce bezpieczeństwa informacji. Celem uzyskania fachowej wiedzy w tej materii wskazane są szkolenia oraz uczestnictwa w konferencjach i innych spotkaniach dotyczących takich zagadnień.

Szczegółowy plan szkolenia:


1. Współpraca przy przygotowaniu, wdrażaniu oraz respektowaniu przez pracowników dokumentacji ochrony danych osobowych,
2.Współpraca przy przygotowaniu, wdrażaniu oraz respektowaniu przez pracowników dokumentacji ochrony danych osobowych,
3.Współpraca przy przeprowadzaniu okresowych sprawdzeń,
4.Współpraca podczas przeprowadzania procesu analizy ryzyka,
5.Zapewnienia ciągłości działania systemu.


Sekretariat szkolny

Zobacz szczegóły szkolenia

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zakresu obowiązków sekretarza szkoły (referenta, specjalisty do spraw administracyjnych) obejmującego problematykę kancelaryjną oraz sprawy uczniowskie. Tematyka została oparta o treść przykładowej instrukcji kancelaryjnej dla jednostki oświatowej, przepisy archiwizacyjne, wymogi zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz przepisy oświatowe i inne. Szkolenie obejmuje: Status zawodowy sekretarza szkoły, przykładowy zakres obowiązków , czynności kancelaryjne sekretariatu, przyjmowanie i obieg korespondencji; wewnętrzny obieg akt, system kancelaryjny, rejestracja, znakowanie i załatwianie spraw zgodnie z systemem bezdziennikowym w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt, wysyłanie i doręczanie pism, bieżące przechowywanie dokumentacji; udostępnianie akt, przekazywanie akt do składnicy akt archiwizacja i brakowanie akt, zgodnie z rzeczowym wykazem akt i innymi przepisami, wykorzystanie informatyki w czynnościach kancelaryjnych nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych zabezpieczenie, przechowywanie i ewidencjonowanie pieczęci urzędowych ochrona danych osobowych, ewidencjonowanie dzieci i uczniów, dokumentacja związana z przyjęciem uczniów do szkoły i przejściem uczniów do innej szkoły, rejestr i ew. analiza dalszych losów absolwentów – realizacja obowiązku szkolnego, wydawanie legitymacji uczniowskich i prowadzenie ich ewidencji, wydawanie, ewidencjonowanie i rozliczanie druków świadectw i innych druków ścisłego zarachowania, wydawania duplikatów świadectw i legitymacji (szczegółowa procedura), postępowanie ze świadectwami nieodebranymi przez uczniów lub absolwentów, arkusze ocen: prowadzenie i kompletowanie; adnotacje; księgi arkuszy ocen, sprostowania i poprawki w dokumentacji szkolnej, postępowanie z dokumentacją szkolną: przechowywanie bieżące (ochrona przed zniszczeniem lub zagubieniem) archiwizacja po pełnym załatwieniu spraw; okresy archiwizowania odtwarzanie zniszczonej bądź zagubionej dokumentacji Inne zadania wynikające z zakresu obowiązków, w tym sprawy kadrowe Indywidualne pytania i problemy zgłaszane przez uczestników.


Kontrola zarządcza w jednostce

Zobacz szczegóły szkolenia

Cele kontroli zarządczej – Standardy kontroli zarządczej – wdrożenie i praktyczne stosowanie; Identyfikacja oraz analiza ryzyka; zasady zarządzania ryzykiem; Określenie obszarów objętych kontrolą zarządczą: legalność jednostki – zgodność działań z wymaganymi przepisami, procedurami wewnętrznymi; przykładowa baza prawna, gospodarka finansowa – właściwe planowanie, celowość i oszczędność wydatków publicznych, dyscyplina finansów publicznych, przestrzeganie przepisów rachunkowości i in., ochrona zasobów – przejrzysta ewidencja i efektywna kontrola stanów majątkowych, dbałość pracowników o mienie, zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, zamawianie towarów i usług zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych i wewnętrznymi procedurami, realizacja funduszu wynagrodzeń zgodnie z wymogami prawa pracy i innymi przepisami oraz procedurami wewnętrznymi, administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych; Rola głównego księgowego w systemie kontroli zarządczej – praktyczna realizacja zadań związanych z ustawową wstępną kontrolą finansową; Prawidłowe i przejrzyste zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentacji finansowej (przykładowa instrukcja); Powierzanie obowiązków i delegowanie uprawnień pracownikom jednostki; Przestrzeganie zasad kancelaryjnych i wymogów związanych z archiwizacją akt (przykładowa instrukcja kancelaryjna wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcja archiwizacyjna); Skuteczność i efektywność działania jednostki: ocena i analiza skuteczności działania w poszczególnych dziedzinach i na konkretnych stanowiskach, działania prowadzące do poprawy istniejącego stanu; Efektywność i skuteczność przepływu informacji: ocena stanu istniejącego oraz identyfikacja zagrożeń wynikających z wadliwego systemu, możliwości i praktyczne działania prowadzące do usprawnienia przepływu informacji; Praktyczne zarządzanie ryzykiem w poszczególnych obszarach kontrolnych; Dokumentacja kontroli zarządczej.


Zasady prawidłowego organizowania żywienia dzieci w jednostkach oświatowych, omówienie zmian w przepisach prawnych

Zobacz szczegóły szkolenia

1. Obowiązki i możliwości działań dyrektora w świetle ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2015 r., poz. 35)
2. Wytyczne żywienia dzieci w wieku szkolnym korzystających z żywienia w szkole. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1256): • Grupy produktów spożywczych i wymagania jakie muszą spełniać w świetle obowiązującego prawa • Wymagania dotyczące posiłków przygotowywanych w stołówkach • Średnia norma ważona jako podstawa ustalenia kaloryczności posiłku • Lista zdrowych zamienników • Zagęszczanie sosów, zup Zasady prawidłowego organizowania żywienia dzieci w jednostkach oświatowych, omówienie zmian w przepisach prawnych • Jak przyprawiać potrawy? 3. Planowanie jadłospisów okresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Alergeny stosowane w żywieniu zbiorowym – znakowanie żywności przygotowywanej w kuchniach szkolnych i przedszkolnych. 5. Wymagania sanitarne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych. 6. Wymagania rozporządzenia odnośnie produktów sprzedawanych w sklepiku szkolnym – lista produktów zabronionych.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W JEDNOSTCE

Zobacz szczegóły szkolenia
Cel główny:


Przygotowanie ludności do rozpoznawania i prawidłowego reagowania na występujące zagrożenia .

Cele szczegółowe:

1) Przyswojenie przez uczestników szkolenia, podstawowych wiadomości na temat:


a) rodzajów zagrożeń;
b) obowiązujących alarmów i komunikatów ostrzegawczych;
c) sposobów reagowania w przypadku zaistnienia zagrożenia.


2) Przyswojenie przez uczestników szkolenia, podstawowych informacji z zakresu zachowania się w sytuacji zagrożenia.


3) Kształtowanie postaw ludności w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i społeczności lokalnej oraz w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanym W dobie coraz większej ilości zdarzeń wpływających na ciągłość działania zakładu pracy, gminy czy też szkoły każdy rozsądny właściciel, dyrektor, kierownik jednostki organizacyjnej, musi się zabezpieczyć przed efektem zjawiska negatywnego. Zdarzenia te mogą mieć podłoże zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, takie na które mamy wpływ i zjawiska, które są od nas niezależne. W pierwszym przypadku zwracamy szczególną uwagę na organizacje zakładu i produkcji, zabezpieczenie firmy przed efektami zewnętrznymi (np. ochrona obiektu i tajemnic zakładu), w drugim należy umieścić czynniki zewnętrzne, takie które mogą wpłynąć na nasze zobowiązania względem klientów. Do nich zaliczymy awarie urządzeń komunalnych, zanik dopływu energii, zerwana łączność z otoczeniem i w końcu zmienność i nieprzewidywalność aury (susze, silne mrozy, powodzie, pożary itp.). Na takie sytuacje musimy przygotować się wcześniej, ponieważ kiedy zaistnieją czasu na opracowanie strategii wyjścia z impasu zabraknie. Przesłaniem dla wszystkich właścicieli, dyrektorów winna być informacja stwierdzająca, że „każda instytucja musi choćby w minimalnym zakresie funkcjonować nawet w przypadku katastrofy”. Aby sprostać tym wyzwaniom należy opracować plany, procedury postępowania w takich sytuacjach, tak aby nie tracić czasu na niepotrzebne dyskusje, szukanie rozwiązań opanowania problemu.
TEMAT: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE (8h)

1. Teoretyczne aspekty kryzysu i sytuacji kryzysowej, współczesne zagrożenia. Łańcuch zagrożeń
– 2 godz.

2. System zarządzania kryzysowego jako element kierowania bezpieczeństwem narodowym
– 1 godz.

3. Fazy zarządzania kryzysowego, zakres obowiązków administracji publicznej w sytuacji kryzysowej
– 1 godz.

4. Współdziałanie organów centralnych i wojewódzkich administracji publicznej z organami wojskowymi i układem pozamilitarnym w sytuacjach kryzysowych
– 2 godz.

5. Plan zarządzania kryzysowego MON. Możliwości SZ RP do wsparcia organów
– 1godz

6. Kontakt z mediami po wystąpieniu sytuacji kryzysowej
– 1 godz.


Każde z powyższych zagadnień może być przedmiotem odrębnego szkolenia (min. 2 h).
Istnieje też możliwość modyfikowania, wybrania jednego, dwóch lub więcej tematów.
Każdy z modułów szkoleniowych może być realizowany również w FORMIE WARSZTATOWEJ.

Zajęcia prowadzi: płk(r)dr inż. Krzysztof Radwan Były Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, ekspert obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, nauczyciel akademicki na AWSB, wykładowca i konsultant cyklicznych szkoleń pracowników samorządowych.

OBRONA CYWILNA

Zobacz szczegóły szkolenia


1. Obrona Cywilna w Polsce oraz powszechna samoobrona ludności w świetle rozporządzenia RM z 28.09.93 r. Ogólny zarys organizacji OC. Organy kierowania OC – 2 godz.


2. Nagłe i rozległe zagrożenia ludności mogące wystąpić na obszarze Polski, województwa, rejonu w czasie pokoju i wojny. Rozkład geograficzny źródeł tych zagrożeń. Pojęcie rejonu porażenia i stref skażeń – 2 godz.


3. Formacje OC, ich rodzaje, organizacja, zadania, zasady działania. Nadawanie przydziałów org. mobilizacyjnych do FOC oraz obowiązki i uprawnienia z tym związane – 2 godz.


4. System wykrywania i alarmowania w świetle wytycznych Szefa OC Kraju dot. SWA i SWO. Rodzaje i zadania pododdziałów wykrywania i alarmowania OC oraz ich miejsce w systemie – 2 godz.


5. Zasady organizacji i funkcjonowania ochrony ludności i obrony cywilnej oraz jej zadania w czasie pokoju, stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny ;na podstawie projektu Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z 2016 roku – 1 godz.

Każde z powyższych zagadnień może być przedmiotem odrębnego szkolenia (min. 2 h) Istnieje też możliwość modyfikowania, wybrania jednego, dwóch lub więcej tematów. Każdy z modułów szkoleniowych może być realizowany również w FORMIE WARSZTATOWEJ.

W RAMACH POWYŻSZYCH SZKOLEŃ KAŻDORAZOW MOŻE BYĆ REALIZOWANY MODUŁ Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY: TEMAT: PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA – WARSZTATY (2 h) Udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach oparzeń ciała, skaleczeń, porażenia prądem elektrycznym, złamań kości i omdleń (zajęcia prowadzi zawodowy ratownik medyczny, strażak, pracownik SOR) -2 h

Zajęcia prowadzi: płk(r)dr inż. Krzysztof Radwan Były Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, ekspert obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, nauczyciel akademicki na AWSB, wykładowca i konsultant cyklicznych szkoleń pracowników samorządowych.


OFERUJEMY SZKOLENIA DLA:

 • KADRY KIEROWNICZEJ JEDNOSTEK I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ JST
 • PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI
 • SEKRETARZY
 • PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
 • RAD PEDAGOGICZNYCH
 • INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH (IOD)
 • ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (ASI)
 • INTENDENTÓW
 • KIEROWNIKÓW GOSPODARCZYCH
 • OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA SKŁADNICE AKT
 • PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB FIZYCZNYCH