• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

    Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

  • nowator@nowator.edu.pl

    tel./fax (32) 331 48 08


Bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe w szkołach i placówkach oświatowych (zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Procedury i zasady postępowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych oraz zewnętrznych fizycznych i cyfrowych zagrożeń, związanych z:

– terroryzmem, zagrożeniami technicznymi i wywołanymi siłami natury,
– przemocą i agresją wśród uczniów oraz spożywaniem środków psychoaktywnych i narkotyków,
– cyberprzemocą i innymi zagrożeniami w sieci, m.in. w social mediach,
– zalecane działania w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.


Cyberbezpieczeństwo w szkołach i placówkach oświatowych dla rad pedagogicznych

Gwałtowny rozwój programów służących do zbierania informacji na temat pracy placówki oświatowej (SIO, dzienniki elektroniczne, ePUAP, programy kadrowo – płacowe itp.) powinien pociągać za sobą odpowiednie zabezpieczenia zarówno techniczne, jak i organizacyjne. Zdecydowana większość ataków odbywa się za pomocą sztuczek socjotechnicznych, polegających na próbie szantażu lub podszycia się pod inną osobę. Próbom oszukania pracownika możemy przeciwdziałać jedynie poprzez skuteczne i uświadamiające szkolenia na temat kierunków i sposobów ataków na szkolny system obiegu informacji. Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia bezpieczeństwa związane z RODO.


System Informacji Oświatowej (SIO WEB) w przeglądarce internetowej wraz z praktyczna obsługą aplikacji

Celem szkolenia jest wzrost kompetencji kadry w obszarze obsługi Systemu Informacji Oświatowej i podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa informacyjnego podczas wprowadzania danych. Zwracamy także uwagę na bezpieczeństwo informacji pod kątem RODO

Bogate doświadczenie nabyte przez nas w trakcie licznych szkoleń, audytów oraz konsultacji, pomoże Państwu w wyjaśnieniu i praktycznym rozwiązaniu problemów technicznych i merytorycznych, związanych z obsługą SIO i występujących w trakcie codziennej pracy.


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po zmianach ustawowych

Dnia 21 lutego 2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wprowadzającą m.in. zmiany w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustawa aktualnie czeka na podpis Prezydenta. Zmiany te wynikają z wymagań RODO i są niezwykle istotne dla prawidłowego przyznawania świadczeń socjalnych. Celem szkolenia jest omówienie zasad administrowania Funduszem z uwzględnieniem w/w zmian. Zajęcia są prowadzone pod kątem praktycznym z uwzględnieniem specyfiki oświatowej.
Zajęcia prowadzi mgr EUGENIUSZ WOŹNIAK – dyrektor CDKO NOWATOR, wieloletni praktyk w zakresie zarządzania oświatą, autor wielu publikacji, m.in. „ADMINISTROWANIE ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOŁACH I INNYCH JEDNOSTKACH”.


Ochrona danych osobowych (RODO) w szkole i placówce oświatowej