• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

Szkolenie prowadzimy na bazie szkoleniowej która pozwoli na wierne odwzorowanie codziennej pracy w aplikacji


Szczegółowa tematyka:

Cz. I. Omówienie zmodernizowanej aplikacji SIO

 • -Omówienie zmian w wyglądzie, strukturze i funkcjonowaniu poszczególnych formularzy aktualnej aplikacji.
 • -Nowe funkcje:
  • -Możliwość importu danych identyfikacyjnych ucznia i nauczyciela z pliku CSV, oraz ich ewentualna modyfikacja.
  • -Wprowadzenie filtrów ułatwiających wyszukiwanie zarejestrowanych uczniów.
  • -Redukcja działań w panelach komunikacyjnych.
  • -Zmodyfikowanie oraz uporządkowanie strefy dla zalogowanych.
  • -Planowane dalsze zmiany.
 • -Zasady przesyłania danych do systemu centralnego.
 • -Praktyczne wykorzystanie raportów potwierdzających przesyłane dane.
 • -Nowe terminy przesyłania poszczególnych danych dziedzinowych.
 • -Właściwe określenie modułu podmiot, jako podstawa dalszej rejestracji:
  • -Zasady prawidłowej rejestracji oddziałów; procedury oraz właściwa kolejność działań:
   • -oddziały podstawowe,
   • -oddziały dodatkowe,
   • -zmiana specyfiki oddziałów w roku szkolnym,
   • -procedura likwidacji oddziałów.
 • -Porządkowanie danych dotyczących poprzedniego roku szkolnego.
 • -Weryfikacja danych identyfikacyjnych:
  • -Importowanie i modyfikacja danych identyfikacyjnych.
  • -Prawdopodobne przyczyny nieweryfikowania danych identyfikacyjnych.
  • -Możliwość czasowej rejestracji danych identyfikacyjnych bez weryfikacji.
 • -Prawidłowe zakończenie roku szkolnego w module uczeń:
  • -Dane dziedzinowe ucznia związane z zakończeniem roku szkolnego:
   • -Ukończenie szkoły,
   • -Uzyskanie promocji.
  • -Rejestracja i modyfikacja danych ucznia w trakcie roku szkolnego:
   • -Zakończenie uczęszczania (w tym przejście do innej szkoły),
   • -Przejście do innego oddziału,
  • -Uczeń w oddziale przedszkolnym:
   • -Rejestracja uczęszczania,
   • -Przejście do klasy pierwszej w tej samej szkole,
   • -Ewentualne odroczenie.
 • -Zadania związane z rozpoczęciem roku szkolnego w module uczeń:
  • -Rejestracja nowych uczniów w szkole.
  • -Przypisanie uczniów do oddziałów.
  • -Rejestracja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
  • -Właściwa kolejność rejestrowania danych dziedzinowych ucznia.
 • -Rejestracja orzeczeń/opinii PP-P w szkołach i placówkach; występujące trudności i ich usuwanie.
 • -Uczeń w poradni psychologiczno – pedagogicznej:
  • -Zakres danych rejestrowanych w PPP.
  • -Przestrzeganie ustalonych terminów przesyłania danych o wydawanych orzeczeniach i opiniach.
 • -Wpływ zarejestrowanych i przesłanych danych do systemu centralnego na wysokość subwencji oświatowej.
 • -Rejestracja i modyfikacja danych w module nauczyciel, w szczególności:
  • -Zatrudnienie,
  • -Obowiązki,
  • -Wynagrodzenia,
  • -Nieobecności.
  • -Dane dziedzinowe.
 • -Rejestracja i modyfikacja danych w szkołach prowadzonych przez innych ministrów (w tym artystycznych), w szkołach przy podmiotach leczniczych, szkołach dla dorosłych, bursach i internatach oraz innych placówkach.
 • -Rejestracja, modyfikacja oraz terminy przekazywania danych zbiorczych.
 • -Zakres danych wysyłanych i pozyskiwanych przez jednostki samorządowe i zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół.
 • -Ustawowy nadzór MEN i organów prowadzących w zakresie kompletności i terminowości przekazywanych danych do systemu centralnego.
 • -Pytania i problemy zgłaszane indywidualnie przez uczestników.

Cz. II. Występujące problemy i ich usuwanie.

 1. -Kłopoty z rejestracją danych przez szkoły i placówki związane z nieprawidłowościami w RSPO.
 2. -Problemy dotyczące nadawania i cofania uprawnień.
 3. -Błędy powstałe przy importowaniu danych.
 4. -Problemy występujące przy tworzeniu i usuwaniu oddziałów podstawowych i dodatkowych.
 5. -Kłopoty z weryfikacją danych identyfikacyjnych uczniów i nauczycieli.
 6. -Niemożność rejestracji ucznia w szkole.
 7. -Problemy z przypisywaniem uczniów do oddziałów oraz rejestracją innych danych dziedzinowych (w tym języki obce).
 8. -Problemy związane z właściwym określeniem spełniania obowiązków; rocznego przygotowania szkolnego i obowiązku szkolnego.
 9. -Problemy związane z wymiarem zatrudnienia i określaniem obowiązków nauczyciela.
 10. -Kłopoty z właściwą rejestracją danych o awansie zawodowym.
 11. -Problemy z rejestracją nieobecności nauczyciela.
 12. -Kłopoty związane z rejestracją wynagrodzeń i ich powiązania z nieobecnością.
 13. -Problemy dotyczące rejestracji, modyfikacji oraz przesyłania danych dziedzinowych.

UWAGA: Ze względu na obszerną i złożoną tematykę, część opracowanych zagadnień, w tym zakresy lokalnych baz danych oraz procedury i wzory, zawarte zostały na załączonej płycie CD. Pytania dotyczące obsługi nowego SIO można przesyłać na adres e-mail przed szkoleniem.