• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

 • zmiany w strukturze i obsłudze aplikacji nowego sio
 • rejestracja i przesyłanie danych zwiazanych z zakończeniem starego i rozpoczęciem nowego roku szkolnego
 • zwiazanych z rejestracją i przesyłaniem danych
 • aktualne terminy przekazywania danych dziedzinowych oraz ich zakres dla poszczególnych rodzajów jednostek
 • likwidowanie problemów merytorycznych i technicznych

Szczegółowa tematyka:

Cz. I. Omówienie zmodernizowanej aplikacji SIO

 1. Omówienie zmian w wyglądzie, strukturze i funkcjonowaniu poszczególnych formularzy aktualnej aplikacji.
 2. Nowe funkcje:
  • Możliwość importu danych identyfikacyjnych ucznia i nauczyciela z pliku CSV, oraz ich ewentualna modyfikacja.
  • Wprowadzenie filtrów ułatwiających wyszukiwanie zarejestrowanych uczniów.
  • Redukcja działań w panelach komunikacyjnych.
  • Zmodyfikowanie oraz uporządkowanie strefy dla zalogowanych.
  • Planowane dalsze zmiany.
 3. Zasady przesyłania danych do systemu centralnego.
 4. Praktyczne wykorzystanie raportów potwierdzających przesyłane dane.
 5. Nowe terminy przesyłania poszczególnych danych dziedzinowych.
 6. Właściwe określenie modułu podmiot, jako podstawa dalszej rejestracji:
  • Zasady prawidłowej rejestracji oddziałów; procedury oraz właściwa kolejność działań:
   • oddziały podstawowe,
   • oddziały dodatkowe,
   • zmiana specyfiki oddziałów w roku szkolnym,
   • procedura likwidacji oddziałów.
 7. Porządkowanie danych dotyczących poprzedniego roku szkolnego.
 8. Weryfikacja danych identyfikacyjnych:
  • Importowanie i modyfikacja danych identyfikacyjnych.
  • Prawdopodobne przyczyny nieweryfikowania danych identyfikacyjnych.
  • Możliwość czasowej rejestracji danych identyfikacyjnych bez weryfikacji.
 9. Prawidłowe zakończenie roku szkolnego w module uczeń:
  • Dane dziedzinowe ucznia związane z zakończeniem roku szkolnego:
   • Ukończenie szkoły,
   • Uzyskanie promocji.
  • Rejestracja i modyfikacja danych ucznia w trakcie roku szkolnego:
   • Zakończenie uczęszczania (w tym przejście do innej szkoły),
   • Przejście do innego oddziału,
  • Uczeń w oddziale przedszkolnym:
   • Rejestracja uczęszczania,
   • Przejście do klasy pierwszej w tej samej szkole,
   • Ewentualne odroczenie.
 10. Zadania związane z rozpoczęciem roku szkolnego w module uczeń:
  • Rejestracja nowych uczniów w szkole.
  • Rozpoczęcie uczęszczania.
  • Przypisanie uczniów do oddziałów.
  • Rejestracja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
  • Właściwa kolejność rejestrowania danych dziedzinowych ucznia.
 11. Rejestracja orzeczeń/opinii PP-P w szkołach i placówkach; występujące trudności i ich usuwanie.
 12. Uczeń w poradni psychologiczno – pedagogicznej:
  • Zakres danych rejestrowanych w PPP.
  • Przestrzeganie ustalonych terminów przesyłania danych o wydawanych orzeczeniach i opiniach.
 13. Wpływ zarejestrowanych i przesłanych danych do systemu centralnego na wysokość subwencji oświatowej.
 14. Rejestracja i modyfikacja danych w module nauczyciel, w szczególności:
  • Zatrudnienie,
  • Obowiązki,
  • Wynagrodzenia,
  • Nieobecności.
 15. Rejestracja i modyfikacja danych w szkołach prowadzonych przez innych ministrów (w tym artystycznych), w szkołach przy podmiotach leczniczych, szkołach dla dorosłych, bursach i internatach oraz innych placówkach.
 16. Rejestracja, modyfikacja oraz terminy przekazywania danych zbiorczych.
 17. Zakres danych wysyłanych i pozyskiwanych przez jednostki samorządowe i zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół.
 18. Ustawowy nadzór MEN i organów prowadzących w zakresie kompletności i terminowości przekazywanych danych do systemu centralnego.
 19. Pytania i problemy zgłaszane indywidualnie przez uczestników.

Cz. II. Występujące problemy i ich usuwanie.

 1. Kłopoty z rejestracją danych przez szkoły i placówki związane z nieprawidłowościami w RSPO.
 2. Problemy dotyczące nadawania i cofania uprawnień.
 3. Błędy powstałe przy importowaniu danych.
 4. Problemy występujące przy tworzeniu i usuwaniu oddziałów podstawowych i dodatkowych.
 5. Kłopoty z weryfikacją danych identyfikacyjnych uczniów i nauczycieli.
 6. Niemożność rejestracji ucznia w szkole.
 7. Problemy z przypisywaniem uczniów do oddziałów oraz rejestracją innych danych dziedzinowych (w tym języki obce).
 8. Problemy związane z właściwym określeniem spełniania obowiązków; rocznego przygotowania szkolnego i obowiązku szkolnego.
 9. Problemy związane z wymiarem zatrudnienia i określaniem obowiązków nauczyciela.
 10. Kłopoty z właściwą rejestracją danych o awansie zawodowym.
 11. Problemy z rejestracją nieobecności nauczyciela.
 12. Kłopoty związane z rejestracją wynagrodzeń i ich powiązania z nieobecnością.
 13. Problemy dotyczące rejestracji, modyfikacji oraz przesyłania danych dziedzinowych.

UWAGA: Ze względu na obszerną i złożoną tematykę, część opracowanych zagadnień, w tym zakresy lokalnych baz danych oraz procedury i wzory, zawarte zostały na załączonej płycie CD. Pytania dotyczące obsługi nowego SIO można przesyłać na adres e-mail przed szkoleniem.