• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

Oferujemy następującą pomoc w zakresie prawa pracy:
  Redagowanie pism ze stosunku pracy – cena 50 zł/szt.

 1. Nawiązanie stosunku pracy (umowa o pracę, mianowanie)
 2. Zmiana treści stosunku pracy (porozumienie, wypowiedzenie zmieniające, aneksy do umowy o pracę)
 3. Rozwiązanie stosunku pracy (wszystkie rodzaje)
 4. Ograniczenie, uzupełnianie etatu przez nauczycieli
 5. Przeniesienie nauczyciela
 6. Urlopy (bezpłatne, wypoczynkowe, szkoleniowe, etc.)
 7. Inne

  Redagowanie pism w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi – cena 50 zł/szt.

 8. Opiniowanie, uzgadnianie (pisma przewodnie)
 9. Ochrona stosunku pracy (m.in. informowanie o liczbie kadry kierowniczej, wystąpienia, odpowiedzi na zapytania) 10. Redagowanie i opiniowanie regulaminów i innych przepisów wewnątrzzakładowych (redagowanie – 100 zł/szt., opiniowanie 50 zł/szt.)

 11. Regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, przyznawania nagród
 12. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 13. inne


 14. Pomoc w redagowaniu pism procesowych – cena 70 zł/szt.

 15. Pozew i odpowiedź na pozew (również w postępowaniu uproszczonym)
 16. Pisma procesowe w toku procesu
 17. Ugody sądowe i pozasądowe
 18. Apelacja i zażalenie
 19. Odpowiedź na apelację


 20. Inne według zapotrzebowania (ceny ustalane indywidualnie)