Doradztwo

Oferujemy następującą pomoc w zakresie prawa pracy:
 1.  Redagowanie pism ze stosunku pracy – cena 50 zł/szt.
  • Nawiązanie stosunku pracy (umowa o pracę, mianowanie)
  • Zmiana treści stosunku pracy (porozumienie, wypowiedzenie zmieniające, aneksy do umowy o pracę)
  • Rozwiązanie stosunku pracy (wszystkie rodzaje)
  • Ograniczenie, uzupełnianie etatu przez nauczycieli
  • Przeniesienie nauczyciela
  • Urlopy (bezpłatne, wypoczynkowe, szkoleniowe, etc.)
  • Inne
 2. Redagowanie pism w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi – cena 50 zł/szt.
  • Opiniowanie, uzgadnianie (pisma przewodnie)
  • Ochrona stosunku pracy (m.in. informowanie o liczbie kadry kierowniczej, wystąpienia, odpowiedzi na zapytania)
 3. Redagowanie i opiniowanie regulaminów i innych przepisów wewnątrzzakładowych (redagowanie – 100 zł/szt., opiniowanie 50 zł/szt.)
  • Regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, przyznawania nagród
  • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • inne
 4. Pomoc w redagowaniu pism procesowych – cena 70 zł/szt.
  • Pozew i odpowiedź na pozew (również w postępowaniu uproszczonym)
  • Pisma procesowe w toku procesu
  • Ugody sądowe i pozasądowe
  • Apelacja i zażalenie
  • Odpowiedź na apelację
 5. Inne według zapotrzebowania (ceny ustalane indywidualnie)