• 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 1C/703

  Centrum Szkoleń i Doradztwa

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel. (32) 331 48 08

Zamówienia publiczne dla szkół – nowa ustawa

Program szkolenia

 1. Założenia ogólne: zasady udzielania zamówień, analiza potrzeb i wymagań Zamawiającego, plan postępowań o udzielenie zamówień.
 2. Przygotowanie i analiza SWZ i OPiW.
 3. Podstawy wykluczenia z postępowania.
 4. Warunki zamówienia a warunki udziału w postępowaniu.
 5. Sposoby oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
 6. Formułowanie i analiza treści umów o zamówienie publiczne.
 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 8. Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie.
 9. Podwykonawstwo.
 10. Pisma w toku postępowania i środki ochrony prawnej.
 11. Kontrola udzielenia zamówienia i dokumentowanie postępowań.
 12. Pytania uczestników