• 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 1C/709

  Centrum Szkoleń i Doradztwa

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel. (32) 331 48 08, 503 118 282

Szkolenie prowadzimy na bazie szkoleniowej która pozwoli na wierne odwzorowanie codziennej pracy w aplikacji

Szczegółowa tematyka:

Cz. I. Omówienie zmodernizowanej aplikacji SIO

Zobacz szczegóły szkolenia
 • -Omówienie zmian w wyglądzie, strukturze i funkcjonowaniu poszczególnych formularzy aktualnej aplikacji.
 • -Nowe funkcje:
  1. -Możliwość importu danych identyfikacyjnych ucznia i nauczyciela z pliku CSV, oraz ich ewentualna modyfikacja.
  2. -Wprowadzenie filtrów ułatwiających wyszukiwanie zarejestrowanych uczniów.
  3. -Redukcja działań w panelach komunikacyjnych.
  4. -Zmodyfikowanie oraz uporządkowanie strefy dla zalogowanych.
  5. -Planowane dalsze zmiany.
 • Zasady przesyłania danych do systemu centralnego.
 • -Praktyczne wykorzystanie raportów potwierdzających przesyłane dane.
 • Nowe terminy przesyłania poszczególnych danych dziedzinowych.
 • Właściwe określenie modułu podmiot, jako podstawa dalszej rejestracji:
 • Zasady prawidłowej rejestracji oddziałów; procedury oraz właściwa kolejność działań: oddziały podstawowe, oddziały dodatkowe, zmiana specyfiki oddziałów w roku szkolnym, procedura likwidacji oddziałów.
 • Porządkowanie danych dotyczących poprzedniego roku szkolnego.
 • -Weryfikacja danych identyfikacyjnych: importowanie i modyfikacja danych identyfikacyjnych, prawdopodobne przyczyny nieweryfikowania danych identyfikacyjnych, możliwość czasowej rejestracji danych identyfikacyjnych bez weryfikacji.
 • Prawidłowe zakończenie roku szkolnego w module uczeń: dane dziedzinowe ucznia związane z zakończeniem roku szkolnego, kończenie szkoły, uzyskanie promocji.
 • Rejestracja i modyfikacja danych ucznia w trakcie roku szkolnego: zakończenie uczęszczania (w tym przejście do innej szkoły), przejście do innego oddziału, u
 • Uczeń w oddziale przedszkolnym: rejestracja uczęszczania, przejście do klasy pierwszej w tej samej szkole, ewentualne odroczenie.
 • Zadania związane z rozpoczęciem roku szkolnego w module uczeń: rejestracja nowych uczniów w szkole, przypisanie uczniów do oddziałów, rejestracja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, właściwa kolejność rejestrowania danych dziedzinowych ucznia.
 • Rejestracja orzeczeń/opinii PP-P w szkołach i placówkach; występujące trudności i ich usuwanie.
 • Uczeń w poradni psychologiczno – pedagogicznej: zakres danych rejestrowanych w PPP, przestrzeganie ustalonych terminów przesyłania danych o wydawanych orzeczeniach i opiniach.
 • Wpływ zarejestrowanych i przesłanych danych do systemu centralnego na wysokość subwencji oświatowej.
 • -Rejestracja i modyfikacja danych w module nauczyciel, w szczególności: zatrudnienie, obowiązki, wynagrodzenia, nieobecności.
 • -Dane dziedzinowe.
 • -Rejestracja i modyfikacja danych w szkołach prowadzonych przez innych ministrów (w tym artystycznych), w szkołach przy podmiotach leczniczych, szkołach dla dorosłych, bursach i internatach oraz innych placówkach.
 • -Rejestracja, modyfikacja oraz terminy przekazywania danych zbiorczych.
 • -Zakres danych wysyłanych i pozyskiwanych przez jednostki samorządowe i zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół.
 • -Ustawowy nadzór MEN i organów prowadzących w zakresie kompletności i terminowości przekazywanych danych do systemu centralnego.
 • -Pytania i problemy zgłaszane indywidualnie przez uczestników.

Cz. II. Występujące problemy i ich usuwanie.

Zobacz szczegóły szkolenia
 1. -Kłopoty z rejestracją danych przez szkoły i placówki związane z nieprawidłowościami w RSPO.
 2. -Problemy dotyczące nadawania i cofania uprawnień.
 3. -Błędy powstałe przy importowaniu danych.
 4. -Problemy występujące przy tworzeniu i usuwaniu oddziałów podstawowych i dodatkowych.
 5. -Kłopoty z weryfikacją danych identyfikacyjnych uczniów i nauczycieli.
 6. -Niemożność rejestracji ucznia w szkole.
 7. -Problemy z przypisywaniem uczniów do oddziałów oraz rejestracją innych danych dziedzinowych (w tym języki obce).
 8. -Problemy związane z właściwym określeniem spełniania obowiązków; rocznego przygotowania szkolnego i obowiązku szkolnego.
 9. -Problemy związane z wymiarem zatrudnienia i określaniem obowiązków nauczyciela.
 10. -Kłopoty z właściwą rejestracją danych o awansie zawodowym.
 11. -Problemy z rejestracją nieobecności nauczyciela.
 12. -Kłopoty związane z rejestracją wynagrodzeń i ich powiązania z nieobecnością.
 13. -Problemy dotyczące rejestracji, modyfikacji oraz przesyłania danych dziedzinowych.

UWAGA: Ze względu na obszerną i złożoną tematykę, część opracowanych zagadnień, w tym zakresy lokalnych baz danych oraz procedury i wzory, zawarte zostały na załączonej płycie CD. Pytania dotyczące obsługi nowego SIO można przesyłać na adres e-mail przed szkoleniem.