• 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 1C/703

  Centrum Szkoleń i Doradztwa

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel. (32) 331 48 08

Oferujemy opracowane dla jednostek organizacyjnych oświaty i kultury:

 • Instrukcję kancelaryjną
 • Jednolity rzeczowy wykaz akt
 • Instrukcję archiwalną dla składnicy akt.

Powyższe dokumenty opracowano na podstawie:

 1. Art. 6 ust 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1506 z póŸn. zm.)
 2. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 paŸdziernika 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1743) Powyższe instrukcje są dostosowane do specyfiki jednostek organizacyjnych.

Proponujemy zestawy dla:

 • Jednostek organizacyjnych prowadzących scentralizowaną obsługę jednostek oświatowych, w tym realizujących zadania organu prowadzącego;
 • Szkół podstawowych;
 • Gimnazjów;
 • Przedszkoli;
 • Szkół ponadgimnazjalnych;
 • Zespołów szkolno-przedszkolnych;
 • Innych zespołów szkół;
 • Ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • Młodzieżowych Domów Kultury;
 • Domów dziecka;
 • Poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • Innych jednostek.

Oferowany zestaw zawiera ponadto:

 • przykładowe pismo do archiwum państwowego dot. porozumienia w/w dokumentów,
 • przykładowe zarządzenie kierownika jednostki w sprawie wprowadzenia i stosowania zasad kancelaryjnych,
 • przykładowy harmonogram wdrożenia systemu kancelaryjnego w jednostce (załącznik do zarządzenia).

Wszelkie korekty, uzgodnienia oraz wysyłka gotowych materiałów odbywają się drogą mailową

Cena zestawu: 600 zł + 23% VAT
Czas opracowania: 2 – 3 tygodnie od daty złożenia zamówienia.

Powyższa cena obejmuje również ewentualne wyjaśnienia w zakresie dopasowania proponowanego zestawu do specyfiki i realiów jednostki, pomoc w modyfikacji wykazu akt a także wskazówki dotyczące praktycznego wdrożenia zasad kancelaryjnych.

Proponujemy również szkolenia w zakresie praktycznego stosowania systemu kancelaryjnego.

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje:

 • zasady kancelaryjnego systemu bezdziennikowego,
 • praktyczną klasyfikację prowadzonych zagadnień w oparciu o specyfikę jednostki,
 • procedury dotyczące prowadzenia akt spraw w systemie bezdziennikowym,
 • prowadzenie dokumentacji nietworzącej akt spraw (w tym rejestrów),
 • przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,
 • zasady archiwizacji (w tym organizacja archiwów (składnic akt), warunki przechowywania dokumentacji, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.