• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

Tematy poruszane podczas szkolenia

 1. Cele kontroli zarządczej;
 2. Standardy kontroli zarządczej – wdrożenie i praktyczne stosowanie;
 3. Identyfikacja oraz analiza ryzyka; zasady zarządzania ryzykiem;
 4. Określenie obszarów objętych kontrolą zarządczą:
  • legalność jednostki – zgodność działań z wymaganymi przepisami, procedurami wewnętrznymi; przykładowa baza prawna,
  • gospodarka finansowa – właściwe planowanie, celowość i oszczędność wydatków publicznych, dyscyplina finansów publicznych, przestrzeganie przepisów rachunkowości i in.,
  • ochrona zasobów – przejrzysta ewidencja i efektywna kontrola stanów majątkowych, dbałość pracowników o mienie, zabezpieczenia organizacyjne i techniczne,
  • zamawianie towarów i usług zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych i wewnętrznymi procedurami,
  • realizacja funduszu wynagrodzeń zgodnie z wymogami prawa pracy i innymi przepisami oraz procedurami wewnętrznymi,
  • administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
 5. Rola głównego księgowego w systemie kontroli zarządczej – praktyczna realizacja zadań związanych z ustawową wstępną kontrolą finansową;
 6. Prawidłowe i przejrzyste zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentacji finansowej (przykładowa instrukcja);
 7. Powierzanie obowiązków i delegowanie uprawnień pracownikom jednostki;
 8. Przestrzeganie zasad kancelaryjnych i wymogów związanych z archiwizacją akt (przykładowa instrukcja kancelaryjna wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcja archiwizacyjna);
 9. Skuteczność i efektywność działania jednostki:
  • ocena i analiza skuteczności działania w poszczególnych dziedzinach i na konkretnych stanowiskach,
  • działania prowadzące do poprawy istniejącego stanu;
 10. Efektywność i skuteczność przepływu informacji:
  • ocena stanu istniejącego oraz identyfikacja zagrożeń wynikających z wadliwego systemu,
  • możliwości i praktyczne działania prowadzące do usprawnienia przepływu informacji;
 11. Praktyczne zarządzanie ryzykiem w poszczególnych obszarach kontrolnych;
 12. Dokumentacja kontroli zarządczej.
 13. Pytania i problemy uczestników.