• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

 1. Kierownik gospodarczy jako pracownik samorządowy – wymagania kwalifikacyjne, zatrudnianie i wynagradzanie.
 2. Typowy zakres obowiązków; opis stanowiska.
 3. Znajomość przepisów prawnych, zasad i procedur niezbędnych do prowadzenia spraw gospodarczych.
 4. Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego:
  • uproszczone i przejrzyste ewidencjonowanie oraz szybkie i rzetelne inwentaryzowanie składników rzeczowych majątku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • podział składników na grupy wg RODZAJÓW i WARTOŚCI,
  • prowadzenie czytelnej ewidencji ilościowej,
  • ewidencjonowanie zestawów komputerowych, meblowych i innych kłopotliwych składników,
  • ewidencja składników niskocennych i materiałów (artykuły biurowe, środki czystości i inne),
  • postępowanie ze składnikami ruchomymi (ustalanie wartości, zbywanie, kasacja i in.).
 5. Administrowanie nieruchomością:
  • zasady trwałego zarządu,
  • zarządzanie budynkiem:
   • przestrzeganie wymogów Prawa budowlanego,
   • ochrona przeciwpożarowa i wymogi bhp dotyczące dróg ewakuacyjnych, pomieszczeń, urządzeń i in.
   • przeglądy techniczne, remonty; prowadzenie książki obiektu budowlanego.
 6. Wynajmowanie pomieszczeń – kalkulacja kosztów pod kątem umów i najmu; przykładowe umowy najmu, użyczenia i in.
 7. Zasady gospodarki finansowej (nowa ustawa o finansach publicznych); dyscyplina finansów publicznych,
 8. Obrót środkami pieniężnymi (w tym pobieranie opłat); druki ścisłego zarachowania i in.
 9. Realizacja zamówień towarów i usług; przykładowa dokumentacja zamówień pozaustawowych.
 10. Kierowanie pracą personelu adm. – gosp. (nadzór służbowy, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy na poszczególnych stanowiskach, praca w systemie równoważnego czasu pracy (przykładowe harmonogramy).
 11. Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze: wymagania prawne; zasady przydzielania (przykładowe normy i rozliczenia (w tym ekwiwalenty).
 12. Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora oraz pracowników w zakresie gospodarki finansowej, w tym:
  • odpowiedzialność służbowa i materialna,
  • powierzanie obowiązków i delegowanie uprawnień.