• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

Tematyka:

 • Główne akty prawne regulujące działalność socjalną.
 • Zasady tworzenia Funduszu.
 • Przeznaczenie Funduszu – na co można wydatkować środki zfśs.
 • Przyznawanie świadczeń socjalnych
  • osoby uprawnione (zakres uprawnień członków rodziny, uprawnienia emerytów; inne osoby uprawnione),
  • kryteria (materialne, rodzinne, życiowe i ich praktyczne stosowanie przy poszczególnych formach świadczeń),
  • wymagana dokumentacja składana przez osoby uprawnione (wniosek, potwierdzanie wysokości dochodów, faktury i in.).
 • Pomoc materialna w formie rzeczowej (paczki i inne formy).
 • Usługi socjalne (wycieczki, imprezy, spotkania) i ich kwalifikacja podatkowa.
 • Świadczenia urlopowe dla nauczycieli a dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników niebędących nauczycielami.
 • Administrowanie Funduszem:
  • obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy,
  • status tzw. komisji socjalnych i zagrożenia dla pracodawców w przypadku niewłaściwego przekazania kompetencji i obowiązków pracownikom i innym osobom,
  • zasady obsługi administracyjno – księgowej Funduszu w oparciu o obowiązujące przepisy archiwizowania dokumentacji Funduszu,
  • kompetencje związków zawodowych w administrowaniu funduszem.
 • Regulamin zfśs:
  • zakres swobody pracodawcy przy określaniu zasad regulaminu,
  • uzgadnianie regulaminu i poszczególnych świadczeń ze związkami zawodowymi.
 • Roczny plan rzeczowo – finansowy Funduszu.
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe (kryteria, oprocentowanie, windykacja i inne).
 • Kontrola Funduszu ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Dyscyplina finansów publicznych w administrowaniu Funduszem.
 • Ochrona danych osobowych (informacje o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej należą do danych “szczególnie wrażliwych”)
 • Wydatkowanie środków zfśs w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Nieprawidłowości w administrowaniu Funduszem.
 • Inne zagadnienia dotyczące świadczeń socjalnych i pracowniczych w tym problemy zgłaszane przez uczestników.