• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zakresu obowiązków sekretarza szkoły (referenta, specjalisty do spraw administracyjnych) obejmującego problematykę kancelaryjną oraz sprawy uczniowskie. Tematyka została oparta o treść przykładowej instrukcji kancelaryjnej dla jednostki oświatowej, przepisy archiwizacyjne, wymogi zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz przepisy oświatowe i inne.

 1. Status zawodowy sekretarza szkoły
 2. Przykładowy zakres obowiązków 
 3. Obowiązki dotyczące:1) kancelarii szkolnej:
  • czynności kancelaryjne sekretariatu
  • przyjmowanie i obieg korespondencji; wewnętrzny obieg akt
  • system kancelaryjny, rejestracja, znakowanie i załatwianie spraw zgodnie z systemem bezdziennikowym w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt
  • wysyłanie i doręczanie pism
  • bieżące przechowywanie dokumentacji; udostępnianie akt
  • przekazywanie akt do składnicy akt
  • archiwizacja i brakowanie akt, zgodnie z rzeczowym wykazem akt i innymi przepisami
  • wykorzystanie informatyki w czynnościach kancelaryjnych
  •  nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych
  • zabezpieczenie, przechowywanie i ewidencjonowanie pieczęci urzędowych
  • ochrona danych osobowych

  2) spraw uczniowskich:

  • ewidencjonowanie dzieci i uczniów
  • dokumentacja związana z przyjęciem uczniów do szkoły i przejściem uczniów do innej szkoły
  • rejestr i ew. analiza dalszych losów absolwentów – realizacja obowiązku szkolnego
  • wydawanie legitymacji uczniowskich i prowadzenie ich ewidencji
  • wydawanie, ewidencjonowanie i rozliczanie druków świadectw i innych druków ścisłego zarachowania
  • wydawania duplikatów świadectw i legitymacji (szczegółowa procedura)
  • postępowanie ze świadectwami nieodebranymi przez uczniów lub absolwentów
  • arkusze ocen: prowadzenie i kompletowanie; adnotacje; księgi arkuszy ocen
  • sprostowania i poprawki w dokumentacji szkolnej
  • postępowanie z dokumentacją szkolną:
   • przechowywanie bieżące (ochrona przed zniszczeniem lub zagubieniem)
   • archiwizacja po pełnym załatwieniu spraw; okresy archiwizowania
   • odtwarzanie zniszczonej bądĄ zagubionej dokumentacji
 4. Inne zadania wynikające z zakresu obowiązków, w tym sprawy kadrowe
 5. Indywidualne pytania i problemy zgłaszane przez uczestników